Fiskeridirektorater publiserte i dag tall fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten for 2018. Undersøkelsen viser en økning i driftsinntekter fra 18,0 mrd i 2017 til 19,6 mrd i 2018. Justert for inflasjon er dette en økning på 1,1 mrd fra 2017 til 2018.

- De totale driftskostnadene var på 15,9 mrd noe som gav fiskeflåten et driftsresultat på 3,7 mrd i 2018, en økning på nesten 200 millioner fra 2017. Til tross for et økt driftsresultat gikk driftsmarginen ned med 0,7 prosentpoeng til 18,7 prosent som følge av at kostnadene økte relativt mer enn inntektene. Driftsmarginen er imidlertid fortsatt høy, og det er kun tre ganger siden 2000 (2017, 2016 og 2011) vi har målt en høyere driftsmargin. Totalkapital-rentabiliteten ble redusert med 1,4 prosentpoeng til 6,7 prosent i 2018, skriver Fiskeridirektoratet.

Figur 1: Utvikling i driftsmargin og driftsinntekter for den totale fiskeflåten. 2000-2018. Ill.: © Fiskeridirektoratet

Positiv utvikling for de pelagiske fiskeriene

De pelagiske fartøygruppene hadde en positiv utvikling i driftsmargin i 2018 sammenlignet med 2017, mens bunnfiskeriene hadde en liten nedgang i driftsmargin. De pelagiske kystfiskefartøyenes økning kom som en konsekvens av lavere driftskostnader, mens de pelagiske havfiskefartøyene hadde en relativ stor økning i driftsinntekter. Kystfiskefartøyene hadde en økning i driftsmargin på 2,5 prosentpoeng til 15,4 prosent mens havfiskefartøyenes driftsmargin økte med 3,3 prosentpoeng til 26,5 prosent. Når det gjelder nedgangen i lønnsomhet for bunnfiskfartøyene hadde kystfiskefartøyene en stabil driftsinntekt, men noe høyere driftskostnader, mens havfiskefartøyene har hatt en litt høyere økning i kostnader enn inntekter. Det ga en driftsmargin på 11,5 prosent for kystfiskefartøyene og 20,1 prosent for havfiskefartøyene, en nedgang på henholdsvis 3,5 og 2,1 prosentpoeng fra 2017.

Figur 2: Utvikling i driftsmargin for ulike fartøygrupper. 1998-2018. Ill.: © Fiskeridirektoratet

Med unntak av kystnotgruppen under 11 meter hadde alle de pelagiske fartøygruppene en økning i driftsmargin sammenlignet med 2017. Samlet har de hatt en oppgang fra 20,7 prosent i 2017 til 24,3 prosent i 2018, hvor ringnotsnurperne har hatt den største økningen og oppnådde den høyeste driftsmarginen i 2018.

For bunnfiskfartøyene er situasjonen motsatt med reduksjon i driftsmargin for alle grupper unntatt konvensjonelle fartøy under 11 meter. Bunnfisk som gruppe hadde en nedgang på 2,7 prosentpoeng til 16,0 prosent i 2018.