– Teknologiutvikling er en forutsetning for grønn omstilling, og infrastrukturen for forskning og utvikling er en kritisk faktor. Forslaget om å utsette oppstarten av Ocean Space Centre er i realiteten en utsettelse av det grønne skiftet, og gir ikke mening, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag i en pressemelding.

Dagens fasiliteter for Sintef Ocean er utslitte og utdaterte, og prosjektet for å skaffe moderne fasiliteter har pågått i 17 år. Det vil være svært uheldig om Norge sakker akterut i den internasjonale konkurransen om de beste hodene og oppdragene.

– Forskningen ved NTNU og SINTEF Ocean har stor betydning for fiskeflåten, ikke minst med tanke på utviklingen av miljøvennlige fartøy, framdriftsmaskineri og fangstteknologi. Potensialet i havnæringene er betydelig, og det krever kunnskapsmiljøer og infrastruktur i verdensklasse. Ikke minst vil Ocean Space Centre gi mulighet til å utvikle teknologi som legger bedre til rette for sameksistens mellom fiskeri og andre næringer. Med tanke på hastverket vi ser blant annet når det gjelder utbygging av vindkraft til havs, så er vi svært bekymret for hva en utsettelse kan innebære, sier Kåre Heggebø.

– Begrunnelsen regjeringen gir for utsettelsen må bygge på gale forutsetninger, og det er en stor risiko for at forslaget vil ha motsatt effekt – med risiko for økte kostnader for prosjektet, sier han, og sier at vi nå må ha tillit til at Stortinget ser betydningen som Ocean Space Centre vil ha for vekst og utvikling i havnæringene i årene framover, og følger opp saken i samarbeid med forskningsmiljøene og andre aktører innenfor havnæringene, sier Kåre Heggebø.