Selv om rammebetingelsene er helt andre nå enn ved starten, er ikke forventningene om filetindustrien som samfunnsbærende sektor forandret. Det hersker fortsatt en oppfatning om at fiskeindustrien skal sørge for sysselsetting og bosetting langs kysten.

- Norsk filetindustri bygger på for høye forventninger om suksess og velstand langs kysten. Det er det ikke grunnlag for, og derfor går industrien fra krise til krise, sier forsker Edgar Henriksen i Nofima.

Få lyspunkt

Til tross for rekordfangster i fiskeflåten er det ingen utsikter til bedre tider for fiskeindustrien på land, melder Nofima på sine hjemmesider.

- Filetindustrien står i et konstant spenningsforhold der det forventes at industrien skal holde oppe bosettingen langs kysten, samtidig som de skal være konkurransedyktige aktører i et globalisert fiskevaremarked. Etter vår mening er ikke filetindustrien egnet som politisk virkemiddel, sier Henriksen.

Sammen med forskerkolleger har han studert utviklingen i norsk fiskeindustri fra etterkrigstiden til i dag.

Samfunnsansvar

Etter krigen hersket bred politisk enighet om en strategi for modernisering og industrialisering av Nord-Norge generelt, og Finnmark spesielt. Dermed satset man storstilt på filetindustri, som ble bygd opp med sterk offentlig støtte.

- Dette prosjektet bidro til å etablere en slags samfunnskontrakt der det offentlige, med filetindustrien og tilhørende trålere, ble stående som garantist for sysselsetting og bosetting i distriktene, forteller Henriksen.

Nedgangstider

Optimismen fra etterkrigstiden står i sterk kontrast til den vanskelige situasjonen de siste tiårene. På førti år er antall norske filetbedrifter redusert fra 100 til 10. Dette skyldes en rekke faktorer, både konkurranse i markedene, bortfall av subsidier, endringer i leveringsplikten for trålerne, globalisering og høye kostnader.

Selv om rammebetingelsene er helt andre nå enn ved starten, er ikke forventningene om filetindustrien som samfunnsbærende sektor forandret. Det hersker fortsatt en oppfatning om at fiskeindustrien skal sørge for sysselsetting og bosetting langs kysten, mens kravene til effektivitet og konkurransekraft i internasjonale markeder blir stadig sterkere.

- Det er avviket mellom forventninger og realiteter som gjør at krisen i filetindustrien blir permanent, mener forskerne.

Forskningen finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).