Miljøstiftelsen Bellona samler i dag flere aktører til et møte i Oslo for å sette fokus på hvordan laksenæringens fotavtrykk er i ferd med å bli enda sterkere i takt med enda mer satsing på flyfrakt i eksporten. Bellona mener laksenæringas satsing på flyfrakt er en dårlig forretningsmodell i en verden som skal halvere klimautslippene mot 2030.

Flyfrakt av laks øker den norske laksens samlede klimafotavtrykk med rundt en tredel – eller sagt på en annen måte: Tredobler avtrykket til den fisken som tar luftveien til Asia eller Nord-Amerika.

– Dagens situasjon er uholdbar. I dag står flyfrakt av norsk laks for omtrent like store klimautslipp som all innenriks flytrafikk. Med økende eksport vil utslippene også øke, og jo mer som går til Asia og Amerika, desto større blir utslippene, sier seniorrådgiver Anders Karlsson-Drangsholt i Bellona.

FNs klimapanels nye rapport om hvordan vi skal klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader, konkluderer med at vi må halvere utslippene innen 2030 og være netto utslippsfrie innen 2050. Det er ikke forenlig med å øke utslippene fra lakseeksport de neste tiårene.

– Selv om vi håper at teknologiutviklingen på skip og fly i fremtiden skal kutte utslippene drastisk, så kreves det nå innsats i alle næringer, også fra oppdrettsnæringen og transportørene. Isteden har oppdrettsnæringen lukket øynene for problemet som klimautslipp fra flyfrakt utgjør, og i realiteten konkludert med at utslippene er en nødvendighet. Det er de ikke – det finnes alternativer, sier Karlsson-Drangsholt.

– På kort sikt foreslår Bellona en kombinasjon av flytting av transport fra fly til skip og bevisst arbeid med markedet for å endre preferanser. Markedet for fersk laks i Asia er bygget opp av næringen selv. Det betyr at næringen også kan påvirke og forandre markedet. Her er det noen som forsøker, men næringen som helhet tar ikke tak i problemet, sier havbrukseksperten.

– Frossen og tint laks kan ha like god kvalitet som fersk. Det finnes også teknologi som forlenger holdbarheten på fersk laks betraktelig. Det åpner for andre transportmetoder, som skip. Da kan fersk fisk kanskje gå på skip til Nord-Amerika, mens frossen fisk sendes til Asia, der den tines før salg i butikk. Det vil redusere utslippene betraktelig på kort sikt, selv om det selvfølgelig vil ta noe tid å «snu skuta», sier Karlsson-Drangsholt.