Etter mange runder med misforståelser og fortolkninger av hvordan man skal forholde seg til gjeldende regler for håndtering av levendefisk har Fiskeridirektoratet og Mattilsynet nå utarbeidet en egen torskeveileder. Den skal sørge for at regelverket etterleves. Men det betyr ikke at det lempes på antall kontroller. Fiskeridirektoratets inspektører og Sjøtjeneste vil som vanlig overvåke og kontrollere at alt av forskrifter rundt levendelagring blir fulgt.

I forskriftene skal torsk som fiskes og settes levende i merd for å bli levert fiskeindustrien på et senere tidspunkt skal ikke stå i merd ut over 12 uker. Fisken skal veies før den settes i merd og det er krav til journalføring på same måte som for annen fisk som landes ved et mottak.

Spørsmål om vekt

Her har det likevel vært en del diskusjoner om hvordan dette skal foregå. Spesielt i forhold til veieoppgavene på sjøen.

- Det har vært en del spørsmål rundt den nye veilederen som kom tidligere i mars, spesielt knyttet til veieplikten og føring av sluttsedler, sier seksjonssjef for kontroll, André Heggstad i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Ved siden av det praktiske regelverket tar Veilederen for deg tema som likebehandling og konkurransevilkår, samt dyrevelferd, lagring og omsetting av levende fangst.

Den påpeker også hvordan kontrolloppgavene ivaretas.

Flere kontroller

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har for øvrig kontrollert flere anlegg med levendelagret torsk i Lofoten og vil fortsette kontrollene ut sesongen for skreifisket.

- Våre inspektører følger blant annet opp at journalkravet er fulgt og samarbeider med Sjøtjenesten og på tvers av regioner sørger for at vi kan kontrollere levendelagringa av torsk, sier Heggstad.