Alliansen, som ble dannet i august av Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, Salgslagenes Samarbeidsråd og Fiskebåt, mener sjømatsektoren møter for mange handelshindringer, det være seg fra EU, Russland, Nigeria og andre.

I forbindelse med det pågående arbeidet med en Stortingsmelding om globalisering og handel har alliansen kommet med en rekke innspill i brevet som nå er sendt.

- Selv om vi har sett en jevn vekst i eksporten av sjømat over lang tid er manglende markedsadgang en stor utfordring for næringen. Vi har viktige markeder med permanente handelshindringer, og vi har til enhver tid et ti-talls land med mer ad-hoc pregede tiltak, skriver alliansen, og fortsetter:

- For sjømatnæringen er det uakseptabelt at vi har så mangelfull markedsadgang til vårt hovedmarked EU. Næringen har lenge levd med et omforent politisk ønske om betydningen av å sikre markedsadgangen for norsk sjømat. Vi er likefullt i en situasjon der handelsbetingelsene til vårt største marked har stått på stedet hvil i 20 år.

- For næringen som helhet går mye verdiskaping bort i å håndtere vansker og i å tilpasse seg hindringer. Hver enkelt handelshindring er, normalt sett ikke kritisk for næringen. Men for hver enkelt bedrift medfører det økte kostnader, krav om rask tilpassingsevne til ustabile og uforutsigbare markeder osv. Dette er krevende når det kommer på toppen av det å skulle drive konkurransedyktig og lønnsom produksjon, skriver alliansen, som også ser en mer aktiv bruk av tekniske og veterinære hindringer i svært mange markeder. - Det kan her nevnes land som Tyrkia, India, Indonesia, Brasil m.m.

- Vi er nå i en situasjon der EU ikke har videreført flere tollfrie kvoter for norsk sjømat, bl.a. for bearbeidet sild. Utfordringene med Norges manglende markedsadgang til EU forverres gradvis ved at viktige sjømatnasjoner som Canada, Chile og Sør-Korea har forhandlet fram handelsavtaler som gir full frihandel med sjømat til EU.

- Norsk sjømatnæring er blant de fremste i verden, men trenger en langt tydeligere prioritering når det kommer til norske handelsinteresser. I særlig grad savner Sjømatalliansen en forpliktende strategi for hvordan Norge gjennom EU og EØS-arbeidet skal sikre at vi får handelsbetingelser som gjør at vi kan utnytte det verdiskapingspotensialet som ligger i sjømatnæringen, heter det i brevet.

Du kan lese hele brevet her.