Tilskuddet har vært bevilget over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett siden 2005, da hovedavtalen mellom staten og Norges Fiskarlag ble avviklet. I 2020 ble det avsatt 14 millioner kroner, mens fiskesalgslagene finansierte den resterende andelen opp til 23,4 millioner kroner gjennom bruk av såkalte inndratte midler.

Endringen i mottaks- og produksjonsstrukturen, samt økte logistikkostnader i distriktene, gjør det sannsynlig at behovet for føringstilskudd vil øke i årene som kommer, uttalte Råfisklagets ledelse så sent som i vår.

Føring er frakt av fisk fra ett område til et annet. Formålet med ordningen er å opprettholde lokale fiskerimiljøer og en variert flåtestruktur, bidra til at ressursene utnyttes også i områder hvor det ikke er mottak i umiddelbar nærhet og bidra til en effektiv gjennomføring av fisket ved å føre fisk ut av overskuddsområder.

Fiskesalgslagene foretar inndragning av fangst, eller verdi av fangst, som er fisket ut over kvote eller på annen måte er tatt i strid med nærmere bestemmelser i havressursloven og deltakerloven. Disponeringen av de inndratte midlene er regulert i en egen forskrift.