Norges Fiskarlag lanserte denne uka det nye sikkerhetsstyringssystemet for fiskefartøy under15 meter.

– Vi håper systemet skal bidra til økt sikkerhet for den minste delen av flåten. Dette sier seniorrådgiver og ansvarlig for Fiskarlagets nye storprosjekt Joakim Martinsen.

-Vi har brukt mye tid på å utarbeide et enkelt, tilpasset og brukervennlig system, og tror resultatet er blitt et nyttig verktøy for fiskere i flåten under15 meter. Manualen tilbys nå både til medlemmer og ikke-medlemmer og bestilles via nettsiden til Norges Fiskarlag.

- På vegne av Fiskarlaget er jeg stolt og glad for at vi kan tilby dette produktet og mitt håp er at det nye systemet skal hjelpe til med å gi sjarkfiskerne god styring og oversikt over sikkerheten på eget fartøy, sier leder Reidar Nilsen i Fiskarlaget.

Systemet er det fjerde i rekken fra Norges Fiskarlag og det første som er spesialtilpasset den minste og mest ulykkeutsatte delen av fiskeflåten. Systemet kommer i god tid før de nye kravene til sikkerhetsstyringssystem blir innført.

Sjøfartsdirektoratet jobber nå med detalj­kravene som skal stilles til et slikt system, og kravet vil først bli implementert for de største fartøyene.

- Men også den minste flåten vil bli underlagt disse kravene, og det var derfor naturlig for oss at vi tok høyde for det når vi skulle lage et system for denne flåtegruppen. På den måten har vi fått slått to fluer i ett smekk, sier Joakim Martinsen.

Skal gi oversikt

I korthet går risikovurderinger ut på å avdekke faremomenter i driften og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Som hjelp et det utarbeidet egne skjemaer for hver driftsform (garn, line, not osv.) som beskriver typiske arbeidsoperasjoner, typiske faremomenter og noen typiske mulige tiltak. Dette brukes sammen med et eget ark, hvor en setter opp faremomenter og beskriver tiltak for å redusere risikoen på eget fartøy. Når Sjøfarts­direktoratets folk kommer på kontroll kan fiskeren legge fram de pålagte risikovurderingene.

- Det å sette seg ned og gjøre en grundig gjennomgang av farer knyttet til egen drift er både forebyggende og bidrar til sikrere drift, påpeker Joakim Martinsen.

- Mitt håp er at den nye permen skal oppleves som et godt og tjenlig verktøy for sjarkfiskerne, og at den skal virke forebyggende, sier han.

- Medlemmer i Fiskarlaget tilbys den nye manualen til kostpris. Vi mener sikkerhet er så viktig at også ikke-medlemmer tilbys det nye systemet, men til en høyere pris, sier generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag.

Prosjektet har en kostnadsramme på drøyt 600.000 kroner, og da er ikke arbeidskostnader regnet med, opplyser generalsekretær Jan Skjærvø.

- Vi ønsker å bidra til at fiskernes familie og venner skal vite at fiskerne tar sikkerheten på alvor, og at de ikke utsetter seg for unødvendige farer. Permen er spesialtilpasset behovene for fartøy under15 meterog tar også høyde for kommende krav til risikostyring. Det er derfor en glede å kunne tilby permen til våre medlemmer til kostpris, som er 500 kroner pluss moms, forteller generalsekretæren.