Det sier fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen i sitt svar til stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensens spørsmål om ministeren støtter forskningsdirektør Ole Arve Misund i at rapporten fra Villaksrådet har vesentlige svakheter.

Vanlig uenighet

- At faglig uenighet forekommer er ikke uvanlig, og vil være en del av et helhetsbilde som må tas i betraktning når beslutninger skal treffes – også i saker som angår næringslivets rammebetingelser, sier Berg-Hansen videre i svaret. Dette melder kyst.no.

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen hadde stil fiskeri og kystministeren spørsmålet:

”I etterkant av Gullestadsutvalgets rapport forventes det at regjeringen fremmer ny politikk som påvirker oppdrettsnæringens rammevilkår i nær fremtid.

Støtter statsråden forskningsdirektørens synspunkter om at rapporten fra Villaksrådet har vesentlige svakheter og vil hun i så fall tillegge disse svakhetene vekt når oppdrettsnæringens vilkår skal behandles politisk?”

Til feil person

Berg-Hansen starter svaret med å si at Bakke-Jensen har stilt spørsmålet til feil representant.

- Innledningsvis vil jeg peke på at villaksforvaltningen er miljø- og utviklingsministerens ansvar, mens jeg har ansvar for havbruksforvaltningen og –politikken.

Konstruktivt

Ministeren unngår å berøre Misunds kritikk direkte men sier i stedet det er konstruktivt å samle ulike forskningsmiljøer til dialog, kunnskapsutveksling og samarbeid.

- I desember 2010 arrangerte miljø- og utviklingsministeren og jeg et kunnskapsseminar om villaks og oppdrettslaks. Formålet med seminaret var å belyse kunnskapsgrunnlaget om utfordringene for villaksen som følge av oppdrettsvirksomhet. På seminaret deltok blant annet Vitenskaplig råd for lakseforvaltning, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet. På seminaret kom både enigheter og uenigheter fram, sier hun.