Få dager før Fiskeridirektoratet tar stilling til søknaden om tildeling av utviklingskonsesjoner, er både oppdrettsselskapet Salaks AS og designselskapet NSK Ship Design AS svært entusiastiske. De mener Fjordmax-konseptet svarer på mange av utfordringene næringa står overfor, ved at den gir muligheten til å øke oppdrettsvolumene uten å søke ut av fjordene.

- Det er de skjermede kystområdene med god gjennomstrømming av friskt sjøvann som har brakt næringa dit den er i dag. Dette konkurransefortrinnet blir det viktig å ta vare på, og vi mener Fjordmax løser utfordringene knyttet til vekst på dagens lokaliteter samt muliggjør bruk av nye arealer i disse områdene, sier prosjektleder i Salaks, Karl Erik Bekkeli.

Fjordmax blir en stabil konstruksjon for både folk og fisk.

Mens noen ønsker å lukke anleggene helt, sågar flytte dem opp på land, har Bekkeli mer tro på løsninger som nyttiggjør seg naturens gratis tilførsel av friskt vann på en bærekraftig måte.

- Naturen har gitt oss en helt gratis pumpeløsning som gir laksen akkurat det den trenger. Ved å bruke denne ressursen sparer man mye energi kontra det å lukke anleggene helt. Det er enorme vannvolumer som må skiftes ut og filtreres med energi- og kostnadskrevende pumpeløsninger.

- Dette fungerer i mindre volumer og vi har lenge gjort det på land i settefiskanlegg. Erfaringene derfra gjør oss sikre på at løsningen for den større fisken ligger i en semi-lukket løsning i fjordene, der vi samler opp fiskens avføring slik at belastningen på havmiljøet under anlegget reduseres.

Sammen med ingeniørene i NSK Ship Design har Salaks lansert en løsning som kan samle opp hele 90 prosent av fiskens avføring og eventuelt fôrspill. Dette skjer ved hjelp av store trakter med pumpesystemer montert i bunnen av merdene.

- Ved å ta vare på dette slammet fjerner vi ikke bare punktbelastningen under anlegget, vi skaper også en tilgang til en helt ny ressurs som kan brukes til gjødsel, brensel for kraftproduksjon eller videre prosessering for utvinning av blant annet fosfor. Dette er et godt eksempel på hvordan vi gjør oppdrett til full sirkulærøkonomi der vi har et mål om å samle opp alt som puttes i havet, mener salgssjef Thomas Myhre i NSK Ship Design.

Størrelsen på oppdrettsnæringas fotavtrykk overvåkes gjennom jevnlig prøvetaking fra havbunnen rett under anlegget, samt et stykke ute i fjordsystemet. Hvis disse prøvene viser at lokaliteten overbelastes i forhold til sin naturlige bæreevne, må volumet i anlegget ned. Dermed vil et anlegg som samler opp sitt eget avfall kunne øke sitt fiskevolum betydelig på dagens lokalitet og under dagens miljøregime.

- En enkel Fjordmax vil inneholde opptil 7.020 tonn laks. I tillegg er Fjordmax veldig arealeffektiv og opptar bare en fjerdedel av arealet vi i dag bruker på for eksempel vår lokalitet Storvika, der vi har inntil 18 tradisjonelle plastmerder for opptil 4.500 tonn laks. Dette anlegget opptar 77.000 kvadratmeter i overflaten, mens Fjordmax vil klare seg med drøye 18.000 kvadratmeter, påpeker Bekkeli.

- Det blir veldig mye fisk på én plass?

- Ja, men fisketettheten per kubikk vann blir likevel ikke større i dette anlegget kontra de tradisjonelle. Det som skjer, er bare at vi samler produksjonsvolumet på et mindre sjøareal takket være måten Fjordmax er designet. Med doble nøter sikrer man seg også mot rømning fra anlegget og at uønskede predatorer som sel, hval og makrellstørje trenger inn gjennom produksjons-noten. Fordelen er at vi kan klare oss med færre anlegg og kan oppnå større avstander mellom hvert enkelt anlegg. Dette kan være et viktig tiltak for å redusere smitte- og lusepress, sier oppdretter Karl Erik Bekkeli.

Thomas Myhre i NSK Ship Design mener dette designet vil gi store muligheter hvis den overføres til resten av næringa.

- Ved å samle norsk lakseproduksjon på færre, men større anlegg vil man danne større «branngater» til andre produksjonsenheter samtidig som man frigjør arealer til annen bruk, for eksempel fiskeri og friluftsliv.

- Norsk oppdrettsnæring benyttet i fjor 828 lokaliteter for et samlet årsvolum på 1,3 millioner tonn. Om hele næringa hadde gått over til å bruke Fjordmax designet, ville man klart seg med bare 185 lokaliteter, en reduksjon i antallet anlegg på nesten 80 prosent, påpeker Myhre.

Mens han leker med tall, klarer han selvsagt ikke dy seg fra å regne på hvor mye man hadde klart å produsere hvis det lå en Fjordmax på alle de 828 lokalitetene.

- Da hadde vi realisert myndighetenes mål om femdobling av norsk oppdrettsnæring, smiler Myhre.

Muligheten til å realisere Fjordmax avhenger av Fiskeridirektoratets godkjenning av søknaden fra Salaks om ni utviklingskonsesjoner som vil gi et tilstrekkelig volum for uttesting av én Fjordmax.

Fakta om FjordMAX:

Designet av NSK Ship Design

Flytende stålplattform, 165 x 153 meter.

Tre merder med 66 meter diameter.

Totalt vannvolum: 285.000 kubikkmeter.

Kapasitet: 7.020 tonn biomasse.

Overflateareal: 18.100 kvadratmeter.

Bærende konstruksjon av stål gir beskyttelse og stabilitet.

Dobbelt nett mot rømming.

Integrert oppsamlingsduk for avfall i bunn.

Alle systemer integrert i plattform.

Gode arbeidsforhold for operatører.