I lengde utgjorde de mer enn 12 km med ulovlige garn

122 av de beslaglagt garnene ble beslaglagt i Troms og godt over 100 i Nordland, som til sammen utgjør mer enn halvparten av alle beslagene.

Dette er tall fra Statens naturoppsyn hittil i år. I tillegg kommer tallene fra politiet og kystvakten.

Statens naturoppsyn gjennomfører hvert år kontroll med etterlevelse av bestemmelsene i lov om laks- og innlandsfisk. Oppsynsaktiviteten følger lakseinnsiget, fra ytre kyststrøk og de nasjonale laksefjordene innover fjordene mot fredningssonene i munningsområdene i laksevassdragene, melder miljødirektoratet på sine hjemmesider.

– Statistikken for lakseoppsynet i 2014 er nedslående lesing. Dette er alvorlig miljøkriminalitet og vi er overrasket og bekymret over hvor omfattende det ulovlige fisket er, sier Pål Prestrud, direktør i Statens naturoppsyn.

Miljødirektoratet har forvaltningsansvaret for anadrom laksefisk og dermed det sentrale ansvaret for å nå Stortingets miljømål om å bevare laksebestandene og sikre et høstbart overskudd.

– Fiske utenom lovlig fisketid eller med redskaper som ikke er tillatt å benytte til fangst av laks utgjør en alvorlig påvirkning på laksebestandene i områder med truede eller sårbare bestander av disse artene, sier Yngve Svarte, direktør for arts- og vannavdelingen i Miljødirektoratet.

Ulovlig fiske kan føre til begrensninger i adgangen til det lovlige fisket.

– Fiskereguleringene blir blant annet fastsatt på bakgrunn av innsiget av laks. Når lakseinnsiget blir lavere på grunn av ulovlig fiske vil dette få konsekvenser for adgangen til å fiske både i sjø og elv i de områdene det gjelder ved at det innføres strengere reguleringstiltak, sier Svarte.

37 personer er anmeldt for ulovlig fiske. Anmeldelsene representerer spesielt alvorlige brudd på lakseloven. Flere av disse sakene gjelder lakseførende vassdrag hvor elvemunningen var helt sperret av garn.