Tidligere var det litt over 30 prosent av fiskekjøperne som tilbød is på kaia da fiskerne kom i land med fersk fisk. Etter at Råfisklagets kontrollører i fjor begynte å dele ut temperaturmålere, har dette tallet steget til over 50 prosent.

- En del tenker nok ikke over at havet er for varmt, særlig ikke på vinteren når man er i ferd med «å fryse fingrene av seg» fordi det er så kaldt i lufta. Men havtemperaturen, som gjerne holder seks grader, er ikke kald nok for fisk som bruker flere dager før den når ut til kunden, sier Råfisklagets kvalitetskontrollør Jonette Braathen.

Et av de viktigste grepene for å øke holdbarheten på fisken er å kjøle den ned mot null grader med én gang den er fanget. Gjør man det, holder fisken seg fersk i to uker. Til sammenligning vil en fisk som oppbevares i naturlig sjøvann som på vinteren holder rundt seks grader, ha kun halv holdbarhetstid. På sommeren er den enda kortere.

1500 kontroller

Siden 2015 har Råfisklagets kontrollører sjekket kvaliteten på fisken som leveres i Finnmark, Troms og Nordland. Tilsynet startet som en prøveordning av Fiskeri- og Næringsdepartementet, og har siden den gang blitt forlenget flere ganger.

Siden oppstarten er det er gjennomført 1500 kontroller, og resultatene viser behov for forbedring på flere områder. I fjor bestemte Råfisklaget seg for å sette fokus på kjøling av fisken, og det ble blant annet delt ut temperaturmålere til både fiskere og fiskekjøpere. Selv om kontrollene i 2020 ble færre en vanlig grunnet koronapandemien, snakker resultatene for seg selv.

- Det er gledelig at fokuset på fiskens temperatur gjennom blant annet utdeling av temperaturmålere har gitt resultater. Det er en god start at over halvparten av fiskekjøperne nå tilbyr is slik at fisken kan kjøles ned så raskt som mulig, fortsetter Braathen.

Kunnskap til de som jobber med fisk

Selv om kvalitetstilsynet i hovedsak retter seg mot fisken og fiskerne, er det liten tvil om at dialogen med kjøperne er viktig i kvalitetsarbeidet. Resultatet fra tilsynet viser at det fortsatt er en vei å gå.

- Dette er en god start, men vårt mål er selvfølgelig at alle fiskere skal bli tilbydd is på kaia. Å drive kvalitetsarbeid er en evig prosess, det finnes alltid rom for forbedringer. I tillegg kommer det stadig nye folk til, som har behov for opplæring og veiledning, sier kvalitetskontrolløren.

Siden Råfisklagets kvalitetstilsyn startet, viser rapportene økt oppmerksomhet på kvalitet blant næringsaktørene. Det viser at det hjelper å bringe kunnskapen ut til de som jobber med fisk til daglig.

Tilsynet har vært en prøveordning frem til nå, og Norges Råfisklag er innstilt på at kvalitetstilsynet bør bli en permanent ordning, særlig når man ser hvilke positive resultater ordningen gir.

FAKTA OM KVALITETSTILSYNET:

• Nærings- og fiskeridepartementet gjorde fra 01.01.2015 gjeldende en endring i forskrift 28. juni 2013 nr. 884 om kvalitet på fisk og fiskevarer. Endringen innebar at Norges Råfisklag skulle drive tilsyn med kvalitetsforskriftens paragrafer 5,6,7 og 8, i fylkene Nordland, Troms og Finnmark, med det formål å heve kvaliteten i hvitfisksektoren.

• Råfisklaget har sammen med Mattilsynet og Nofima utarbeidet et tilsynsskjema som skal dokumentere bløgging, sløying, skader og kvalitetsfeil oppstått under fangst, handtering og lossing, utstyr og rutiner for fangstbehandling om bord samt handtering hos mottaker på land. Kvalitetstilsynet kommer i tillegg til Mattilsynet sitt arbeid med mattrygghet.

• Kvalitetstilsynet er et resultat av den nye fiskesalslagslova og utføres av Råfisklagets kontrollører.

• Alle kvalitetskontrollene blir gjennomført ved at man tar kontakt med skipper eller en av mannskapet for å informere om at man gjør et kvalitetstilsyn av fangsten. I dialog på kaikanten får man dannet seg et bilde av håndteringen om bord, samt hvilket utstyr båten har og om det er tilstrekkelig oppbevaringsmuligheter til å unngå press og kvalitetsforringelse.

• Når fisken er losset måles temperatur, før en følger fangsten inn i anlegget for videre vurdering. For rund fisk må en ofte vente til fisken er sløyd for å kunne foreta vurdering av f. eks utblødning.