Ringnotfartøy som ønsker å prøvefiske etter sild med flytetrål i Skagerrak må meldes på til Fiskeridirektoratet region Sør. Påmeldingen må være mottatt senest 24. juni.

Fartøyene vil bli rangert etter loddtrekning, og rangeringen avgjør hvilket fartøy som kan tildeles obligatorisk observatør dersom flere fartøy ønsker å tråle etter sild samtidig i Skagerrak.

Påmeldte fartøy som skal starte slikt fiske må kontakte Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste senest 48 timer før avgang, for å få avklart om det fins bedre rangerte fartøy som også skal starte fisket i det aktuelle tidsrommet. Ved påmeldingen må det derfor oppgis en e-postadresse som overvåkingstjenesten kan bruke i kommunikasjonen med andre fartøy/rederier. Fartøyet med best rangering kan så tildeles ledig observatør.