Havforsker Esben Moland Olsen er tildelt 9,4 millioner kroner fra Forskningsrådet til et prosjekt i Skagerrak som skal se på hvordan økosystemene henger sammen.

– Vi vil forsøke å forstå hvilken rolle fiskeriene og fiskepresset spiller inn i disse ulike, lokale økosystemene, sier Olsen i en artikkel på Havforskningas egne nettsider.

– Måten vi gjør det på, er å sammenligne områder som er helt eller delvis vernet, med områder der det fiskes aktivt i dag. Vi kombinerer merkeforsøk og feltarbeid med historiske data, for å se tilbake i tid.

Målet er å finne ut hvordan fiskeriene påvirker både enkelte fiskebestander, men også «hele systemer» lokalt.

Selekterer fisket ut ulike «personligheter» slik at man indirekte avler frem nye egenskaper i de lokale fiskebestandene? Hva skjer om det blir mindre av «rovdyrene» på toppen av næringskjeden, slik kysttorsken tradisjonelt har vært? Er det da noen andre arter som overtar «tronen»?

– Det vi på mange måter undersøker her, er rett og slett evolusjon. Påvirker fiskeriene hvordan økosystemene utvikler seg langs kysten vår, og på hvilken måte?

Prosjektet har utgangspunkt i Skagerrak, men Esben Moland Olsen mener resultatene vil være relevante for hele landet.

– Skagerrak er et område som er under sterkt press av mange ulike typer menneskelig aktivitet. Her er også områder som er helt stengt for fiske, som Tvedestrandsfjorden, og områder der fisket er regulert, som Raet, Hvaler og Færder.

Dette gir oss gode referanseområder, som gjør oss i stand til å se forskjeller mellom områder der det fiskes mye, og områder der naturen og dens svingninger får virke alene.

– Men det betyr ikke at det vi finner ut her, kun gjelder her. Målet er å forstå dynamikken i kystøkosystemene bedre, slik at vi bedre kan forutsi hvordan fiskeri kan være en «game changer» lokalt langs hele kysten vår.

Hvem overtar for torsken, om det blir færre av den? Det er ett av mange spørsmål Esben og kollegene stiller seg. Foto: Øystein Paulsen / HI