For hannkrabber innebærer dette en kvotereduksjon på 25 prosent fra forrige sesong.

– Kvotenivået er basert på Havforskningsinstituttets bestandsundersøkelser og Fiskeridirektoratets tilrådning, og innebærer en videreføring av siste års beskatningsnivå i det regulerte området, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Minstemålet på 130 mm skjoldlengde videreføres for både hann- og hunnkrabber. Av kvoten på hannkrabber settes 100 tonn av til skadede krabber, for å bidra til at også denne delen av bestanden utnyttes kommersielt.

– I det todelte forvaltningsregimet for kongekrabbe skal bestanden i det regulerte området øst for 26°Ø forvaltes på en måte som legger til rette for næringsvirksomhet. Den fastsatte totalkvoten vil gi grunnlag for en betydelig aktivitet i området også kommende sesong, sier Berg-Hansen.

Fiskeridirektoratet vil snart sende på høring reguleringsforslag for det kommende reguleringsåret, som løper fra 1. august 2012 til 31. juli 2013.