– I løpet av polhavstoktet henter vi inn data som skal brukes til å analysere utviklinga i havområdene hvor isen har trukket seg tilbake, sier toktleder Randi Ingvaldsen til Havforskningsinstituttets nettsider.

Polhavstoktet skal gjennomføres vest og nord for Svalbard.

– Vi skal forsøke å komme oss så langt nord som mulig, og vi forventer å komme én breddegrad lenger nord i år enn tidligere. I fjor møtte vi is ganske tidlig fordi nordavinden hadde blåst den sørover. I år har det vært mindre is i det samme området, og alt tyder på at vi kan gå i åpent farvann ganske langt nord, sier Ingvaldsen.

Spennende

Det tradisjonelle økosystemtoktet i Barentshavet går ikke lenger nord enn til skråninga mot Polhavet. I år med lite is går de ikke lenger nord enn skråninga der kontinentalsokkelen går over i dyphavet.

– Dette toktet skal finne ut hvordan livet i havet ser ut nord for sokkelskråninga, og jeg regner med at vi kommer til å se mye spennende. Blant annet skal det bli interessant å se hvor langt nord vi finner torsk, sier Ingvaldsen.

For første gang skal det i år brukes et nedsenkbart ekkolodd med video som kan senkes ned til 1500 meter for å leite etter plankton, fisk og spesielt lodde under isen. Fram til nå har ikke forskerne kommet til med akustiske målinger under isen.

– Derfor blir det uhyre spennende å se hva vi finner med det nye akustiske utstyret, sier Ingvaldsen.

Større interesse

I sommer inngikk kyststatene som grenser til Polhavet en avtale som forbyr fiske i det internasjonale havområdet i Arktis før det er etablert ei forvaltningsordning for området.

– Foreløpig foregår det ikke noe fiske i det internasjonale området, og det kan høres litt merkelig ut at forbudet kommer før fisket er i gang. En av grunnene er at kyststatene ønsker en føre-var tilnærming, og forbudet avskjærer et mulig, fremtidig uregulert fiske. Litt av årsaken til at avtalen har kommet på bordet er at man trenger mer kunnskap om dette havområdet og hvordan økosystemet fungerer. Dette toktet er en del av denne kunnskapsinnhentinga, sier Ingvaldsen.

Flere fagfelt

Toktet skal dekke flere fagfelt. Derfor er det en rekke forskere om bord som er spesialister på plankton, bunndyr og bunndyrssamfunn, fiskeribiologi, oseanografi og havforsuring.

– Forskerne kommer fra både England, Frankrike, USA, Russland – og sjølsagt Norge. Dermed blir det en internasjonal atmosfære om bord, sier Ingvaldsen.

Polhavstoktet er en del av Havforskningsinstituttets «Strategisk initiativ Arktis» (SI-Arktis). Norges forskningsråd har gitt 25 millioner kroner til prosjektet. I løpet av prosjektet skal det gjennomføres tre tokt. Årets tokt er det andre rekka.