Også i uke 13 var fisket mye værhindret, spesielt første del av uka. Det meste av torsk- og seileveransene kom i Lofoten, der garn dominerte stort. Av et hysekvantum på 700 tonn levert fersk, var det meste fisket og levert i Finnmark. Landingene av fryst råstoff tok seg noe opp i uke 13.

- Når det gjelder fisket i tida framover, der Covid-19 setter sitt preg på omsetningsmulighetene, presiserer vi betydningen av god kommunikasjon mellom fiskere og kjøpere slik at fisket tilpasses kjøpers etterspørsel, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 13 ble på 411,7 mill kroner (foreløpige tall). Inkludert i tallet er 72,6 mill kroner som gjelder landinger fra 9 russiske frysetrålere, der 3.700 tonn torsk til verdi 64,2 mill kroner utgjorde det meste. Omsetningen for norske båter utgjorde 339,1 mill kroner, fordelt med 225,6 mill kroner på fersk og 113,6 mill kroner på fryst råstoff.

Til sammenligning hadde vi i uke 13 i fjor ei omsetning på 430,7 mill. kroner. Av det var 110,9 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 319 ,8 mill kroner, hvorav 244,2 mill kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, og 75,6 var fra fryst råstoff.

Oppdaterte tall for uke 12 i år viser en total på 546,5 mill kroner, hvorav 111,1 mill kroner kom etter landing fra utenlandske fartøy. Det innebærer at 435,4 mill kroner gjaldt norske landinger, fordelt med 332,5 mill kroner på ferskt råstoff og 103,0 mill konerpå fryst.

Råfisklagets omsetning pr uke 13 i år er 340 mill kroner høyere enn til samme tid i fjor.

For norske båter er det en øking på 265 mill kroner. Her er fryst råstoff opp med 210 mill kroner, fra 1.225 mill kroner i fjor til 1.435 mill kroner i år. For fersklevert råstoff er omsetningen økt med 55 mill kroner, fra 2.875 mill kroner i fjor til 2.930 mill kroner i år. Leveransene av fersk torsk er pr uke 13 kommet 11.650 tonn lavere (-10 %). 104.340 tonn er omsatt pr uke 13 i år, mot 115.990 tonn til samme tid i fjor, men verdien er likevel økt fra 2.475 til 2.510 mill kroner.

Landingene av fryst råstoff til nøytrale fryselager varierer mye fra uke til uke, tok seg opp i uke 13. Det var leveranser fra 9 trålere, to autolinebåter, en garnbåt, en snurrevadbåt, i tillegg til en teinebåt, med totalt ca 1.550 tonn torsk, 2.100 tonn hyse, 600 tonn sei, og vel 50 tonn snøkrabbe klør, sistnevnte i produktvekt. I tillegg kommer omsetning på 30 mill kroner av fryst fisk på kont rakt/auksjon i uke 13 som ennå ikke er ført på sluttseddel.

Torskekvantumet levert fersk i uke 13 totalt kom på nær 8.500 tonn, mot 10.600 tonn samme uka i fjor. Det var vanskelige driftsforhold også store deler av uke 13, spesielt mandag/tirsdag.

Gjennomsnittsprisen holder seg jevnt i overkant av kr 35,- pr kg, der alle leveringstilstander er omregnet til sløyd u/hode-pris, eksklusiv restråstoff. Det er stor prisforskjell fra Vesterålen og Lofoten som ligger på topp, til Øst-Finnmark, og ytterligere ned for Helgeland-Nordmøre. Hele 5.500 av totalt 8.500 tonn i uke 13 var omsatt til kjøpere i Lofoten /Salten. 4.080 tonn av de 5.500 tonnene var tatt på garn, 850 tonn på snurrevad, 350 tonn på juksa og 210 tonn på lina. I Vesterålen var det levert 1.200 tonn, av det stod snurrevad for 1.150 tonn. I Øst-Finnmark var totalen 720 tonn fordelt med 330 tonn hver på garn og snurrevad og 30 tonn hver på juksa og lina. I Vest-Finnmark var fordelinga av 560 tonn også rimelig likt på garn og snurrevad med rundt regnet 200 tonn på hver, og videre var 110 tonn fersk tråltorsk og 40 tonn var tatt på juksa. Labert for Troms der landingene utgjorde 390 tonn, også der jevnt fordelt på garn og snurrevad. Leveransene i området Helgeland­ - Nordmøre, som i uke 13 utgjorde 120 tonn, domineres av garnfisk.

Seikvantumet levert fersk i uke 13 utgjorde 446 tonn /3,8 mill.kroner, mot 700 tonn/ 6,2 mill.kroner i uke 12. Mesteparten av dette er landet i Lofoten der det er levert 270 tonn, med fordelingen 150 tonn på gam og 110 tonn på snurrevad . I Vesterålen er det levert 80 tonn hovedsakelig på snurrevad der det er tatt 78 tonn. I resterende soner er det landet fra 25-1 tonn . Sammenlignet med fjoråret var det per uke 13 landet 16.180 tonn fersk sei, mot 13.260 tonn i 2020. Dette er en nedgangpå 2.920 tonn . Per uke 12 var denne nedgangen på 2.870 tonn, med det øker avstanden fra 2019 til 2020.

Det ble landet totalt 700 tonn hyse til en verdi av 5,9 mill.kroner, mot 780 tonn fersk hyse til verdi 7,6 mill.kroner i uke 12. Kvantumet i uke 13 fordeler seg med 415 tonn i Øst-Finnmark, 216 tonn i Vesterålen, 36 tonn i Lofoten, alt i hovedsak tatt på snurrevad. I resterende soner er det landet kvanta fra 10 tonn og nedover. Tidligere uker er det line /auto line som har vært det dominerende redskapet i Øst-Finnmark. I uke 13 dominerer snurrevad, 250 tonn av 415 er tatt på dette redskapet. 60 tonn av dette er levert levende, mens 115 er registret som sløyd med hode og 75 tonn som rund. Totalt for året er landingene av fersk hyse pr uke 13 i år 9.315 tonn / 109 mill kroner, mot 8.400 tonn /96,9 mill kroner til samme tid i fjor.

Omsetningen av kongekrabbe har holdt seg på 10-15 tonn pr uke de siste ukene. I uke 13 endte det på 9 tonn /1,35 mill.kroner, mot 12 tonn /2,2 mill.kroner i uke 12. Det var totalt 29 båter som leverte kongekrabbe i uke 13 hvorav 4 tonn levert av 14 båter i det regulerte fisket, mens 15 båter leverte 5 tonn utenfor regulert område.