Havforskningsinstituttet gjennomførte i april-mai 2021 videoundersøkelser av felt for tarehøsting i Rogaland og Vestland, et knapt halvår før disse feltene er planlagt åpnet for tarehøsting 1.september.

Havforskningsinstituttet skriver på sine nettsider at de undersøkte til sammen 44 B-felt i Rogaland og Vestland, og anbefaler høsteutsettelse på 8 felt. Det betyr at høsteutsettelse anbefales på 18% av de undersøkte feltene, og at tilstanden vurderes som god nok for høsting på 82 % av de undersøkte feltene.

Dersom stortaren er lite utviklet i et område, vil det være mest hensiktsmessig å utsette høstingen – rett og slett fordi ressursgrunnlaget er dårlig og tarevegetasjonen trenger mer tid på å vokse.

– Selv om stortare dominerte bunnfloraen på samtlige stasjoner, ble det observert til dels store geografiske variasjoner i vegetasjonshøyde og biomassetetthet, sier forsker Henning Steen i artikkelen på HIs nettsider.

Råd til forvaltningen

Tare er en av havets ressurser som blir brukt i alt fra mat til medisiner, og Norge har Europas største bestander av tang og tare. Fordi den blå skogen blant annet er viktig for tusenvis av arter, er overvåking av tilstanden viktig for rådene til forvaltningen.

Det ble også gjennomført tilsvarende undersøkelser på referansestasjoner der tarehøsting ikke er tillatt. Ut fra tilstanden til tarevegetasjonen, gjøres en vurdering av hvert enkelt felts egnethet for tarehøsting kommende sesong.

Sammenligner med urørt tarevegetasjon

Undersøkelsene gjøres først og fremst ved hjelp av undervannsvideo, men i år har forskerne også samlet inn tareprøver på utvalgte stasjoner, både i høstefelt og områder som er stengt for tarehøsting.

Da sammenligner de morfologi (form), alderssammensetning, epifyttstruktur og veksthistorikk. Epifytter er tilvekster på tarestilkene som er viktige for tareskogens funksjon som økosystem. Undersøkelsene viser at epifyttene bruker lengre tid på å reetablere seg etter høsting enn selve tarevegetasjonen.

Lik årringene i et tre på land, kan man også lese ut tarens alder i et tverrsnitt av stammen. Foto: HI

Råd fra Havforskningsinstituttet:

• Det ble gjennomført videoundersøkelser på til sammen 44 B-felt for tarehøsting i Rogaland og Vestland i april/mai 2021, og tarehøsting fra og med 1. september 2021 frarådes på 8 av feltene.

• På felt 7B (i Rogaland) og feltene 92B, 97B og 112B (i Vestland) frarådes tarehøsting i 2021/22 på grunn av lav biomassetetthet. Ingen av disse feltene har vært høstet siden 2013.

• På grunn av ujevnt vegetasjonsmønster med dominans av underutviklede stortareplanter frarådes høsting på felt 162B i Vestland i 2021/22. På feltene 122B, 182B og 228B i Vestland frarådes tarehøsting før 01.05.2022, på grunn av ujevnt vegetasjonsmønster med stedvis dominans av underutviklede stortareplanter.

• På øvrige B-felt som ble undersøkt i Rogaland og Vestland i 2021 vurderes stortarevegetasjonens tilstand som tilstrekkelig god til at høsting kan igangsettes fra og med 1 september 2021.