Omsetningen i første kvartal endte på 651 millioner kroner er ifølge en pressemelding økt med 81 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2015. Økningen skyldes ifølge selskapet høyere salgspriser.

Produksjonen av filetprodukter økte i perioden, mens det samlede salgsvolumet gikk noe ned da lagerbeholdningen ved inngangen til året var liten.

Inspirerer, sier sjefen

- Det er en fin utvikling i markedet etter torskeprodukter, både i Norge og i utlandet. Råvarekostnadene økte betydelig, men vi har lyktes godt med vår strategi på produkter og distribusjon, og vi har bedret våre marginer. Det inspirerer til videre innsats, sier konsernsjef Thomas Farstad i en pressemelding.

Små marginerr

At marginene er lave illustreres av omsetningstallet på 651 millioner, som etterlater et driftsoverskudd på 14 millioner kroner. Etter at finanspostene er trukket fra, sitter selskapet igjen med bare 5 millioner kroner før skatt. Det er svakere enn første kvartal i fjor da resultat før skatt var 11 millioner kroner.

Nettogjelda økte samtidig for Norway Seafoods fra 335 millioner i første kvartal 2015 til 432 millioner i første kvartal i år.

Stor kontrast

For ei drøy uke siden la rederiet Havfisk frem sine kvartalstall. Der er det fisket for 270 millioner kroner i første kvartal, med et driftsresultat på 95 millioner kroner før finansposter. Resultat før skatt ble 54 millioner, en forbedring på 11 millioner kroner i forhold til første kvartal i fjor. Sammenligner man de to virksomhetene, hadde landsida en lønnsomhetsmargin før finans på 2,1 prosent. Mens sjøsida hadde en margin på 33 prosent.