Fiskarlagsleder Reidar Nilsen sier han er svært godt fornøyd med at fiskeri- og kystministeren har bestemt seg for å åpne Henningsværeboksen for fiske etter torsk, samt at fløytgarnforbudet oppheves. Fiskarlaget har i lang tid hevdet at bestandssituasjonen for kysttorsk er såpass positiv at det må være grunnlag for å lempe på kysttorskvernet.

Reidar Nilsen sier Fiskarlaget spesielt har uttrykt ønske om å lempe på kysttorskvernet i de områdene og periodene hvor innslaget av nordøstarktisk torsk dominerer, med fiskarlaget på sine hjemmesider.

Nilsen har merket seg at tidligere ordfører i Vågan, Hugo Bjørnstad, har jobbet politisk for å få til en fornuftig løsning i denne saken. Fiskarlagslederen synes det er bra at lokalpolitikere og ordførere på kysten engasjerer seg i fiskerispørsmål og derved sammen med fiskeriorganisasjonene er med på å øve trykk overfor myndighetene i viktige fiskerisaker. For øvrig kan ikke Nilsen unnlate å gi uttrykk for at også Fiskarlaget har lagt ned svært mye arbeid i saken om å få til lempinger i kysttorskreguleringene, herunder Henningsværboksen og spørsmålet om fløytgarn.

Skåret i gleden er imidlertid at Henningsværboksen bare er åpnet for fartøy under11 meter. Nilsen sier at Norges Fiskarlag har en klar forventning om at departementet umiddelbart tillater større fartøy å fiske i Henningsværboksen, fordi det er grunn til å anta at det nå i hovedsak er nordøstarktisk torsk som er dominerende i Vestfjordområdet.

Fiskarlagslederen avslutter med å si at Fiskarlaget fortsatt ønsker en dialog med myndighetene om behovet for å få til justeringer av fjordlinjereguleringene knyttet til kysttorskvernet.