Miljødirektoratet varslet i sommer at de ville skrote dagens ordning «Fishing for litter», til fordel for en mer generell ordning – ledsaget av en ny avgift.

I den nye ordningen skal det ifølge Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet legges til rette for et likt tilbud i alle havner, og at dette skal finansieres med blant annet en ny avgift som pålegges fiskeflåten. Denne kan ifølge direktoratet ligge i størrelsesorden 1000 til 1400 kroner per fartøy i kystflåten.

Les oså: Skal virkelig fiskerne betale for havryddedugnaden?

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har diskutert saken og stiller seg bak de overordnede målsetningene om å redusere mengden marint avfall. Laget mener imidlertid det fremstår uklart hvilken konsekvens de foreslåtte endringene i Forurensingsforskriften kan få for fiskeflåten.

- Før endringer i regelverket vedtas bør det gjøres en ny gjennomgang av saken, der det tydeliggjøres hvordan ordningen i praksis skal gjennomføres og finansieres. Da også i forhold til etablering av grunnleggende tilbud for avfallshåndtering i de respektive havner, skriver arbeidsutvalget.

Må ses i sammenheng

Fiskarlaget Nord er også skeptisk til at næringen skal introduseres for nok en ny avgift.

- Summen av nye og økte avgifter som introduseres for næringen må også ses i sammenheng. Nye løsninger for avfallshandtering som etableres må være målrettet, tilpasset fiskeflåtens faktiske behov og tilgjengelig for alle som skal belastes med en ny avgift.

Forskjeller

Fiskarlaget Nord mener høringen legger til grunn at fiskerihavner skal ha et likt grunntilbud på avfallshåndtering. Arbeidsutvalget påpeker at det er stor forskjell på de tilbud som i dag er etablert rundt omkring.

- Større havner har system for avfallshandtering, andre havner har lite eller ingenting på plass. Noen havner ligger nært relevante avfallsstasjoner, til andre er det lengre kjørevei. Dette vil gjenspeile seg i kostnader med å følge opp en avfallsløsning. Det er videre forskjell fra havn til havn med hensyn til hvordan en egnet avfallsløsning må være dimensjonert og innrettet, avhengig av hvem brukerne gjennom året er.

Frykter økte kostnader

Arbeidsutvalget frykter at det på sikt vil komme større kostnader til avfallshåndteringen.

- En merkostnad for fisker på 1000 til 1400 kroner kan fremstå som lite dersom dette alene skal finansiere at alle havner skal innrettes med en minimumsløsning for avfallshåndtering som forespeilet, skriver arbeidsutvalget, som peker på at havnene i tillegg vil ha kostnadene ved at fiskerne skal kunne levere inn oppfisket avfall.

- Det stilles spørsmål ved om det er fare for at fiskeflåten i realiteten vil bli introdusert for langt høyere kostnader enn anslått, for å dekke inn etablering og drift av kommunale løsninger for grunnleggende avfallshåndtering. Arbeidsutvalget mener det er viktig å få svar på hvordan ordningen er tenkt gjennomført i praksis, herunder hvem som skal belastes for eventuelle merutgifter ut over det 1000 – 1400 kroner fra den enkelte aktør kan dekke inn. En slik beregning må ta utgangspunkt i hva fiskere faktisk betaler i dag.

Uklart

Laget mener også at om det skal innføres krav om lik avfallshåndtering langs kysten, bør det totale avgiftsnivå for avfallshåndtering også være harmonisert.

- Det fremstår lite rimelig dersom den totale kostnaden for handtering av avfall varierer mye avhengig av hvilken havn den enkelte bruker. Igjen vises det til at det fremstår uklart hvordan ordningen skal etableres og fungere i praksis, og innenfor en merkostnad på kroner 1000 – 1400 for den enkelte.

- Fiskeflåten er mobil og bruker gjerne forskjellige havner gjennom året. Flåten bør ha anledning til å bruke ordninger for avfallshandtering der den til enhver tid er.

Fiskarlaget nord mener også at avgiften må tilpasses størrelsen på båten.

- Satt på spissen så representerer en sjark med 2 manns besetning og en tråler med 12, ulik grad av belastning på et avfallssystem.

Oppfisket avfall

Arbeidsutvalget mener også at alle flåte- og redskapsgrupper må ha anledning til å levere oppfisket avfall på ordningen.

- Formålet med ordningen er å få avfall fra sjøen levert på land. Avfall finnes blant annet «på rak», langs kysten, og vil fanges opp uavhengig av hvilken redskapstype finneren disponerer. Det bemerkes at det kan være tilfeldig hvor og når det leveres oppfisket avfall.

Meldeplikt

Arbeidsutvalget peker på at direktoratet har betydelige forventninger til rapportering fra fiskeflåten, men dette bør myndighetene slappe litt av med, mener utvalget.

- Plikter som omhandler rapportering, må holdes på et minimum. I forhold til omfang av meldeplikt må det være særlig oppmerksomhet på flåten som driver med dagfangst.

Det finnes allerede krav

Til slutt påpeker Fiskarlaget nord at et regelverk som omfatter fartøy ned til 300 bruttotonn og 45 meter vil komme til å gjelde mange kystfiskefartøy. Her gjelder det allerede krav om avfallsplaner og avfallslogg for skip, som kommer til anvendelse for deler av fiskeflåten. MARPOL vedlegg V til Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger stiller krav om at:

• Alle skip med bruttotonnasje 100 eller mer, og alle skip som er sertifisert for minst 15 personer skal ha avfallshåndteringsplan (Garbage Management Plan) om bord som følges.

• Alle skip med bruttotonnasje 400 eller mer, og alle skip som er sertifisert for minst 15 personer skal ha avfallsdagbok (Garbage record book).

• Avfallsdagboken skal være i den formen som er angitt i Marpol Annex V, Appendix II.

- Disse kravene er en del av Sjøfartsdirektoratets sjekkliste på nybygg og kravene kontrolleres også for fartøy i drift. Regelverk må ses i sammenheng og det må unngås overlappende krav til logg og rapportering.