Landsstyret i Fiskarlaget ber nå departementet vurdere fritt fiske for kystflåten. Landsstyret behandlet denne saken tidligere i uka.

- Norges Fiskarlag viser til at i 2013 disponerer Norge sin høyeste torskekvote i Barentshavet som noensinne er fastsatt i avtalen mellom Norge og Russland, om lag 470. 000 tonn. Denne kvoterammen ble ved årets start fordelt ut på de ulike flåtegrupper etter omforente fordelingsnøkler, samt at det ble avsatt noe kvanta til enkelte mer omstridte spesialordninger.

- Etter hvert som fisket utvikler seg utover året, har det vært en årelang praksis å vurdere behovet for justeringer i kvoteordningene slik at man når den omforente målsettingen om å få fisket opp den norske kvoten innen årets utløp. Gjennomføringen av slike nødvendige justeringer og tilpasninger (refordelinger) i kvotereguleringene har vanligvis skjedd i en nær dialog mellom myndigheter og fiskernes organisasjoner.

- Det vi opplever i år med hensyn til refordelingsspørsmål i torske- og hysefiskeriene nord for 62°N bryter med tidligere erfaringer og praksis på dette området. Etter det Fiskarlaget erfarer ser det ut til at departementet er inne og skal styre og avklare den minste detalj knyttet til eventuelle justeringer i reguleringsopplegget i torskefiskeriene nord for 62°N. En slik involvering fører klart til en betydelig sendrektighet og tidsbruk for å få avklart viktige kvotespørsmål for flåten. De fleste refordelingsspørsmål og kvotejusteringer innenfor de pelagiske fiskeriene og torskefiskeriene i sør, skjer imidlertid gjennom nære kontakter mellom fiskernes organisasjoner og Fiskeridirektoratet. I disse fiskeriene er det løpende og gode avklaringer om kvotejusteringer og refordelinger innenfor knappe tidsrammer, i motsetning til hva vi spesielt i år opplever med torskefiskeriene i nord.

Norges Fiskarlag finner det derfor sterkt kritikkverdig at departementet ikke har vært villig til å lytte til de rådene som organisasjonene både på sjø- og landsiden har fremmet om å iverksette en betydelig refordeling av torsk. Fiskarlaget har også pekt på at gjenstående hysekvantum i kystflåten er på omtrent på samme nivå som kystflåten fisket i fjor fra dette tidspunkt og ut året, under et fritt fiske. Dette viser at det ikke skal være noen overhengende fare for overfiske av betydning av den norske hysekvoten nord for 62°N, og kanskje blir også hysekvoten underfisket dersom gjeldende fisketakt vedvarer framover høsten.

Inntjeningen i torskeflåten har pga de lave prisene i år vært marginale, og i en slik situasjon vil det være uforståelig at myndighetene skal hindre flåten og landindustrien å kunne nyttiggjøre seg av den historisk høye torskekvoten Norge har til rådighet i 2013, heter det i et vedtak fra møtet.