Det melder laget på sine nettsider.

Variabelt vær begrenset fisket sist uke, spesielt mot slutten av uka. Fremdeles brukbart med leveranser i Lofoten, der kvantum ogverdi for sesongen sett under ett er økt sammenlignet med fjoråret. Det er nå Vest-Finnmark som har mest leveranser av både torsk og sei, men Troms fulgte hakk i hæl når det gjelder kvantum torsk levert sist uke. Størst hysekvantum levert i Øst-Finnmark. Det meste av fisket dreier seg om snurrevad, med variabel blanding av torsk, sei og hyse i fangstene.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 17 ble på 245,9 mill kroner (foreløpig tall). Inkludert i tallet er 36,4 mill kroner som gjelder landinger av hovedsakelig fryst torsk fra seks russiske båter, i tillegg til 150 tonn reke fra et estlandsk og et litauisk fartøy. Omsetningen for norske båter utgjorde 209,5 mill kroner, fordelt med 156,0 mill kroner på ferskt og 53,4 mill kroner på fryst råstoff.

Til sammenligning hadde vi i uke 17 i fjor ei omsetning på 355,1 mill. kroner. Av det var 64,4 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 290,7 mill. kroner, hvorav 186,3 mill kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, og 104,3 var fra fryst råstoff.

Oppdaterte tall for uke 16 i år viser en total på 429,4 mill kroner, hvorav 64,6 mill kroner kom etter landing fra utenlandske fartøy. Det innebærer at 364,8 mill kroner gjaldt norske landinger, fordelt med 295,6 mill kroner på ferskt råstoff og 69,2 mill koner på fryst.

Råfisklagets omsetning pr uke 17 i år har passert 7,0 milliarder kroner, og er med det 320 millioner kroner høyere enn til samme tid i fjor. For utenlandske fangster er det en øking på 30 mill kroner. For norske båter er økingen dermed på 290 mill kroner. Her er fryst råstoff opp med 70 mill kroner, fra 1.560 mill kroner i fjor til 1.630 mill kroner i år. For ferskt levert råstoff er omsetningen økt med 220 mill kroner, fra 3.790 mill kroner i fjor til 4.010 mill kroner i år. Leveransene av fersk torsk er 4.470 tonn lavere (-3%) enn til samme tid i fjor. 148.660 tonn er omsatt pr uke 17 i år, mot 153.130 tonn til samme tid i fjor , men verdien er likevel økt med 240 mill kroner, fra 3.260 til 3.500 mill kroner(+7 %).

Omsetningen av fryst råstoff var 53,4 mill kroner, hvorav 1.240 tonn torsk og 830 tonn sei gjorde opp for henholdsvis 30,1 og 9,2 mill kroner. Når det gjelder landingene av fryst råstoff til nøytrale fryselager i uke 17, var det 8 trålere, hvorav 1 reketrål, 1 autolinebåt, 1 garnfangst, 4 snurrevad og 2 teinebåter med snøkrabbe. Landingene bestod av 1.850 tonn torsk, 2.600 tonn sei, 970 tonn hyse, vel 500 tonn reke og 75 tonn snøkrabbeklør (sistnevnte produktvekt, ellers rundvekt). Trålerne leverte i hovedsak sei, mens snurrevadbåtene hadde jevnt med torsk og hyse. Garnfangsten bestod av 450 tonn torsk.

Torskekvantumet levert ferskt i uke 17 totalt kom på 5.980 tonn, til verdi 128 mill kroner. I uke 17 i fjor var kvantumet 6.940 tonn til verdi 143 mill kroner. Variabelt vær i uke 17 i år, dårlig mot slutten av uka, la en demper på aktiviteten.

Fremdeles ble det levert et brukbart kvantum i Lofoten, men fisket der er på hell, og vi ser at Vest-Finnmark nå har tatt over som største leveringssone, tett fulgt av Troms. Lofoten kommer godt ut av årets vintersesong med økt kvantum, pr uke 17 fra 51.500 tonn i fjor til 53.700 tonn i år, og verdien er opp fra 1.133 til 1.291 mill kroner. Gjennomsnittsprisen for ferskt levert torsk er redusert over de siste 3-4 ukene, som delvis skyldes at de fleste kjøperne har redusert sitt prisnivå, men også nevnte forflytting av fisket mot Finnmark der prisene hele vinteren har vært lavere enn i Lofoten, Vesterålen og Troms. Av kvantumet på 1.690 tonn levert Vest­-Finnmark var 1.130 tonn tatt på snurrevad, 240 tonn på juksa, 300 tonn på garn og 30 tonn på lina. Det meste av snurrevad fisken var levert i kommunene Måsøy og Nordkapp, mens garntorsken i hovedsak var levert i Hasvik. Juksafisket har i hovedsak foregått i Måsøy, fulgt av Hasvik og Nordkapp. Leveransene i Troms nådde 1.590 tonn, der snurrevad stod for 760 tonn, garn for 600 tonn, juksa 150 tonn og lina 60 tonn. Her var det meste av snurrevad- og garntorsken levert på Senja med Karlsøy og Tromsø som nr 2 og 3. I Lofoten var kvantumet fordelt med 510 tonn tatt på garn, 410 tonn på snurrevad, 180 tonn på lina og 170 tonn på juksa. Størst garnkvantum levert på Røst, fulgt av Vestvågøy og Vågan. Av snurrevadkvantumet var mest levert i Vågan og Moskenes. I Vesterålen var 830 tonn fordelt med 500 tonn på snurrevad, 140 tonn på garn, 130 tonn på lina og 60 tonn på juksa.