- Ordningen åpner for at seks unge fiskere i åpen gruppe kan få tildelt en kvotebonus som gir et samlet kvotegrunnlag på 80 prosent av fartøykvoten i lukket gruppe, i en periode på inntil fem år. Tildelingen gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62° N, makrell, sild i Nordsjøen og norsk vårgytende sild, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Flere unge i lukkede fiskerier

– Rekrutteringskvoter er allerede en suksess og nå gir vi enda flere unge fiskere mulighet til å styrke kvotegrunnlaget sitt! Formålet med ordningen er å bidra til at flere unge kan delta i lukkede fiskerier, og nå får de muligheten til det, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– En svært viktig oppgave for denne regjeringen er å bidra til å sikre rekrutteringen til fiskerinæringa. Med ungdomsfiskeordning, undervisnings- og lærlingekvoter sammen med ungdomstillegg og rekrutteringskvotebonus, har vi flere målrettede ordninger som legger til rette for nettopp dette. Samtidig gjennomgår vi stadig ordningene, for å sikre at de blir mest mulig treffsikre, slik at flere unge kommer inn, sier Skjæran.

Tre kvinner og tre menn

Tre kvotebonuser skal tildeles kvinner og tre skal tildeles menn. På denne måten legger regjeringen til rette for at unge fiskere fra begge kjønn får like muligheter til å benytte seg av ordningen. I tillegg er aldersgrensen for kvinner som kan søke 40 år, mot 30 år for menn.

– Jeg håper at vi med tiden vil se flere kvinner i fiskerinæringen og får en bedre kjønnsbalanse i fiskeryrket. Når vi framover skal høste mer av havet og utvikle en av de viktigste framtidsnæringene, trenger vi de klokeste hodene. Da må du også ha like muligheter som kvinne, sier fiskeri- og havministeren.

Presiserer vilkårene

Stramme kriterier ligger til grunn for utvelgelsen. Som følge av en uriktig tolkning av et vilkår i fjorårets forskrift, valgte departementet å tildele tre ekstra kvotebonuser i tillegg til de seks som forskriften opprinnelig la opp til.

– Vi har gått nøye gjennom forskriften og gjort enkelte presiseringer i vilkårene, nettopp for å sikre at riktig tolkning blir lagt til grunn ved fremtidige tildelinger, sier Skjæran.

I den nye forskriften presiseres det at søker må kunne vise til majoritetseierskap med en varighet på minst 24 måneder i løpet av de tre siste årene. i fjorårets forskrift benyttet man formuleringen «minst to år».

I tillegg kommer kravet om at fangstverdien i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner.

Frist før nyttår

Fiskeridirektoratet lyser ut ordningen førstkommende mandag. Søknadsfristen er 31. desember 2022, og man søker i eget skjema på Fiskeridirektoratets nettsider.

Rekrutteringskvoteordningen er en oppfølging av Stortingets vedtak i forbindelse med kvotemeldingen i 2020. Nærings- og fiskeridepartementet gjennomførte en høring av ordningen høsten 2021, i tillegg til en ny høring av forslag om videreføring høsten 2022. Ordningen ble først innført i 2022, og videreføres nå til fremtidige år.

Vilkår for tildelinger:

• Søker må være yngre enn eller fylle 30 år det kalenderår det søkes om nytildeling av rekrutteringskvotebonus. Kvinnelige fiskere må være yngre enn eller fylle 40 år det kalenderår det søkes om nytildeling av rekrutteringskvotebonus.

• Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.

• Søker må ha drevet fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte har eid mer enn 50 % av i minst 24 måneder i løpet av de tre siste kalenderår før det året det søkes om nytildeling. Fangstverdien i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner.

• Søker må være majoritetseier i et merkeregistrert fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i ett eller flere av fiskeriene det tildeles rekrutteringskvotebonus i.

• Søker kan ikke tidligere ha vært majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i noen av fiskeriene som rekrutteringskvotebonusen gjelder for.

• Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.

Loddtrekning

- Søknad må sendes innen 31. desember 2022, i eget skjema som blir tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider. Dersom antall søkere som oppfyller kriteriene overstiger antall rekrutteringskvotebonuser som skal nytildeles, vil utvelgelsen skje ved loddtrekning, skriver departementet, og fortsetter:

- Rekrutteringskvotebonusen kan ikke tildeles ny fartøyeier ved salg av fartøyet, og heller ikke noe annet fartøy som ikke har samme majoritetseier som fartøyet som ble tildelt kvoten. Fartøyeier kan imidlertid få tildelt kvoten til et annet fartøy vedkommende selv er majoritetseier i.

Viderefører fjorårets ordning

Den nye forskriften viderefører rammene for fjorårets forskrift om tildeling av rekrutteringskvoter, og legger opp til at Fiskeridirektoratet kan nytildele inntil 6 rekrutteringskvotebonuser per år.

Det tildeles tre rekrutteringskvotebonuser til menn, og tre til kvinner. Tildelingen gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell, sild i Nordsjøen og norsk vårgytende sild.

Rekrutteringskvotebonusen tildeles for ett år om gangen i inntil 5 år. Fiskeridirektoratet fastsetter rekrutteringskvotebonusen slik at kvotegrunnlaget samlet utgjør 80 % av fartøykvoten til fartøy i lukket gruppe.