Av dette settes 1600 tonn av til bifangst i trålfiske etter andre arter og 600 tonn til bifangst i det konvensjonelle fisket. Det er fastsatt maksimalkvoter for de fartøy som kan delta i både lukket og åpen gruppe i Nordsjøen.

For Skagerrak er den nasjonale kvoten fastsatt til 259 tonn, hvorav 70 tonn er avsatt til bifangst mens gruppekvoten til fartøy som fisker med konvensjonelle fartøy blir på 189 tonn. For begge områder er den nasjonale kvoten fastsatt etter at totalkvoter er avtalt gjennom forhandlinger med EU, og innebærer en økning av kvotene.