Resultatet framkommer i en masteroppgave av Hilde Sofie Fantoft Berg ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Utkast av fisk er et globalt problem og man antar at 10 prosent av fangstene på verdensbasis blir kastet ut. I Norge er det utkastforbud; for å ikke sløse med verdifulle ressurser skal all fangst av fisk føres i land. Utkastforbudet er en hjørnestein i den norske forvaltningen. Likevel tyder signaler fra næringen på at det forekommer, men det har vært vanskelig å tallfeste det.

- Estimeringene mine viser at gjennomsnittlig andel utkast av torsk har vært under 0,73 prosent for fartøy under 15 meter som fisker med garn de siste syv årene. Utkastet var generelt høyere i 3. og 4. kvartal enn i de to første kvartalene i året, sier Hilde Sofie Fantoft Berg, som etter eksamen i juni har hatt sommerjobb ved Havforskningsinstituttet.

Utkast påvirker ikke bestandene

- Undersøkelsen antyder at utkast av torsk i kystfiske med garn er lavt, og at den dødeligheten som utkast representerer i dette fisket ikke bør ha stor innvirkning på vurderingen av bestandene, sier Fantoft Berg.

Reelle data

Studiet som Fantoft Berg har gjennomført er det første som bruker reelle fiskeridata til å kvantifisere utslipp i fiskeriene. Resultatet av oppgaven er basert på data om utkast fra Havforskningsinstituttets kystreferanseflåte, som er oppskalert ved hjelp av Fiskeridirektoratets sluttseddelstatistikk i perioden 2012-2018. Fangstområdet hun har sett på er 00, 05 og 06, som dekker norskekysten fra cirka 64 til 70 nord.

Utkast av torsk over minstemål

Ved å sammenligne lengdefordelinger viser masteroppgaven også tegn på at utkast av torsk er over minstemålet (mellom 30-75 cm), noe som kan være et tegn på «high-grading». Begrepet «high-grading» benyttes ofte om en praksis der fisker ikke tar vare på fisk av dårlig kvalitet.

Samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet

Masteroppgaven av Fantoft Berg er et ledd i et samarbeidsprosjektet mellom Havforskninginstituttet og Fiskeridirektoratet om kvantifisering av utkast og uregistrert fangst i norske fiskerier, ledet av Kjell Nedreaas, Havforskningsinstituttet og Geir Blom, Fiskeridirektoratet.

Hilde Sofie Fantoft Berg arbeider nå med å estimere utkast av torsk i den samme tidsperioden, og for den samme delen av fiskeflåten (fartøy under 15 m som fisker med garn) for hele norskekysten.