Den norske totalkvoten er satt til 2 120 tonn i Nordsjøen og 68 tonn i Skagerrak.

- Nødvendig tiltak

– Det blir et krevende år for norske fiskere. Av hensyn til torskebestanden, som er i dårlig forfatning, er en slik reduksjon av torskekvoten nødvendig, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Som tidligere er det bare fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper (garn, line, snurrevad og jukse) som kan drive et direkte fiske etter torsk. Alt trålfiske blir regulert med bifangstregler. På grunn av kvotesituasjonen blir det lave kvoter til direktefiske og bifangstreglene måtte strammes kraftig inn.

Gjennoppbygging

Norge og EU ble i kvoteavtalen for 2020 enige om at det er nødvendig med ytterligere tiltak for å hindre uønsket fangst og utkast av yngel og småfisk, og å redusere fiskepresset på torsk generelt i Nordsjøen og Skagerrak. Som et umiddelbart tiltak ble partene enige om å etablere sesongstengte områder i Norges økonomiske sone og i EU-sonen for å beskytte kjente gyteområder for torsk.

- En kombinasjon av lave kvoter og stengte områder er nødvendig for å sikre en god gjenoppbygging av bestanden, sier Nesvik.