Overfor flere bestemmelser i havressursloven, kan nå Fiskeridirektoratet utstede gebyrer. Det trenger ikke ende opp med forelegg og dom.

Fra 1. mars 2012 iverksettes forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven. Gebyret er ment som en mindre belastende sanksjon enn forelegg eller dom.

Det gjelder forskriften om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, om oppgaveplikt for fiske og fangstfartøy og forskrift om opplysningsplikt ved landing om omsetning av fisk.

- Etter hvert som vi høster erfaring, vil overtredelsesgebyr også bli tatt i bruk for brudd på andre bestemmelser, heter det i en pressemelding.

Overtredelsesgebyr

Å ilegge overtredelsesgebyr etter havressursloven er et nytt sanksjonsmiddel, som medfører avkriminalisering av mindre alvorlige lovbrudd. Slike saker må nå ikke lenger anmeldes til politiet, og gebyr blir regnet som en mindre belastende sanksjon enn forelegg eller dom.

Ifølge forskriften kan overtredelsesgebyr ilegges ved brudd på en rekke bestemmelser i fiskerilovgivningen. For å vinne erfaring vil Fiskeridirektoratet stegvis ta i bruk den nye sanksjonen.

Tvangsmulkt

Fiskeridirektoratet kan også ilegge tvangsmulkt ved brudd på havressursloven.

Tvangsmulkt er en plikt til å betale en pengesum når det foreligger et brudd på loven, eller et lovhjemlet vedtak, og frem til man har oppfylt pliktene sine. Tvangsmulkt er ment å fungere som et pressmiddel for at den ansvarlige skal oppfylle pliktene sine.

Denne reaksjonsformen vil i utgangspunktet bli vurdert når eiere og brukere av høstingsfartøy ikke oppfyller plikten til å gi opplysninger om driften av fartøyet til Fiskeridirektoratet. Denne plikten fremgår av havressursloven og i forskriften om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy.