I et brev til Finansdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet peker Fiskebåt på at gjennomsnittsalderen på fartøyene i havfiskeflåten er nærmere 20 år, og at flåten har et omfattende behov for fornying. Selv om flere nye havfiskefartøy blir levert i år er etterslepet fortsatt betydelig, heter det på nettsiden fiskebat.no.

Todelt økonomi

Fiskebåt har i flere år påpekt utfordringene med en todeling av næringslivet i Norge, der offentlig sektor og oljerelatert industri ekspanderer, mens andre deler av næringslivet har problemer med å følge med i kostnadsutviklingen. Fiskeflåten opplever en kostnadseksplosjon knyttet til nybygg og reparasjon av fiskefartøyer. Fiskeflåten merker i tillegg effektene av den sterke subsidieringen av annen skipsfart gjennom nettolønnsordningen, rederibeskatningen og gunstig eksportfinansiering.

Ber om likestilling i større grad

Fiskebåt registrerer at Regjeringen vil gjennomføre tiltak fra 2014 som bedrer konkurransekraften, øker lønnsomheten og styrker investeringene i fastlandsbedriftene. I den forbindelse vil det være naturlig å se på rederiskatteordningen og avskrivingssatsene til fiskeflåten.

Fiskebåt ber Finansdepartementet om å innlemme også fiskefartøy i rederiskatteordningen, og i større grad likestille fiskeflåten med den øvrige skipsfarten. Et alternativ til å inkludere fiskeflåten i rederiskatteordningen kan være å gjeninnføre den gamle avskrivingssatsen på 20 prosent for fiskefartøyer, skriver fiskebat.no.