Forskerne fra Nofima har laget en «bruksanvisning» med sine beste tips for hvordan fiskerne kan oppnå best mulig kvalitet på fisken når den fanges og etter den er tatt om bord. Eksempelvis viser det seg at med rett utblødning kan tre minutter være nok.

Som grunnlag for veilederen har de lagt følgende momenter til grunn:

  • Stress og belastning under fangst og ombord­ håndtering påvirker nivået av restblod i fileten.

  • Fisken bør bløgges med en gang den kommer om bord, spesielt hvis fisken er stresset og utmattet.

  • Fisk som ligger og dør i påvente av bløgging, øker mengden restblod i fileten. Dette blodet forsvinner ikke med bløgging og utblødning.

  • Utblødning i sjøvann (kjølt eller ikke) eller i luft, er ikke avgjørende for hvor mye blod en får ut av fisken. Imidlertid vil utblødning i kjølt sjøvann bidra til hurtig nedkjøling, noe som både øker holdbarheten og vasker blodrester og smuss bort fra fisken før sløying.

  • For å ivareta kvaliteten er det et godt alternativ å holde fisken levende om bord frem til kontrollert slakting.

I forordet i veiledningsheftet poengterer Nofima at det for mange kjøpere er en forutsetning at fisken ikke er rød og misfarget, og at kvaliteten er forutsigbar. Dette kan en bare oppnå ved å utføre et godt håndverk under fangst, slakting og prosessering.

- Torsk og hyse kan ha mange alvorlige kvalitetsfeil når de kommer til land. Disse skyldes som oftest skader påført i fangstredskap og under håndtering om bord, blant annet på fisk som står lenge i garn, eller som følge av forsinket bløgging og dårlig blodtømming. All belastning på fisken under fangst og etter ombord­ taking før den bløgges, bidrar til dårlig blodtapping og rød filet, heter det.

Videre framholder man at i kommersielt fiskeri, kommer noe av blodet i fileten fra stress og kvelning under fangst, men mye kan også knyttes direkte til forsinket og dårlig blodtømming, etter at fisken er kommet om bord. Dette er en utfordring ved store enkeltfangster om bord på snurrevad­ og trålfartøy, da mannskapet ikke har kapasitet til å bløgge og sløye fisken før den dør.

- For å oppnå god kvalitet må belastningen på fisken under fangst og ombordtaking være så liten som mulig. Fisken må bedøves og bløgges så raskt som mulig, mens den er i liv, fastslår forskningsteamet.