- Det er ikke på grunn av Gunnar Klo-saken at vi søker. Dette er har vært aktuell for oss lenge, men Klo-saken aktualiserer selvsagt problemstillingen, sier daglig leder i Johs. H. Giæver på Havnnes i Lyngen, Thorvald H. Giæver.

Han er nestemann ut til å søke om dispensasjon fra deltakerloven. I sin søknad trekker han frem selskapets lange historie som fiskekjøper og tilvirker på handelsstedet Havnnes tilbake til 1795. Selskapet driver også kjøp og tilvirking i Henningsvær.

I tillegg til å være fiskekjøper driver selskapet en liten landhandel med bensin- og dieselutsalg til nytte for fiskeflåten og øyas 35 helårsbeboere samt brukerne av drøyt 50 fritidsboliger. I søknaden viser Thorvald H. Giæver til utviklingen i den lokale flåten, og at han frykter for fremtiden hvis ikke selskapet kan sikre sitt råstoffgrunnlag.

Avdelingsdirektør i fiskeri- og havbruksavdelingen, Martin H. Bryde påpeker i sitt avslag at søknaden ikke handler om et konkret fartøy, og at det således ikke er adgang til å behandle noen dispensasjon. Han peker også på at vilkårene for dispensasjon er strenge.

- Departementet vil videre vise til at det er strenge vilkår for å få dispensasjon fra aktivitetskravet. Dispensasjon kan bare gis i særlige tilfelle, når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det, jf. deltakerloven §6 tredje ledd første punktum. Dispensasjon fra aktivitetskravet for kystfiskefartøy er for eksempel bare gitt der søker er en fiskeindustribedrift som over tid har hatt et betydelig minoritetseierskap i det aktuelle fartøyet, og at råstofftilførselen fra det aktuelle fartøyet har vært svært viktig for selskapets landbaserte fiskerivirksomhet og ligger an til fortsatt å være det. Det har også vært en forutsetning at fiskeriindustribedriften har hatt aktivitet over lang tid, skriver Bryde i svarbrevet til Giæver.