I en uttalelse viser styret i Nordland Fylkes Fiskarlag til Nærings- og Fiskeridepartementets høringsnotat med forslag til endring av Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

I sin uttalelse gjør styret det klart at de ikke har noen innvendinger til at begrepet leveringsplikt endres til tilbudsplikt, og viser til at regjeringas forslag om utveksling av fangst mellom mottaksanlegg med aktivitetsplikt synes forsvarlig.

- Dette i den betydning at fangst som i utgangspunktet skal leveres til ett anlegg med aktivitetsplikt vil gå til et annet anlegg som også har aktivitetsplikt. Hovedpoenget med tilbudsplikten må være at fangsten virkelig blir bearbeidet. Det må imidlertid være en forutsetning at de kontrollmessige utfordringene kan håndteres på en forsvarlig måte.

Endringsforslaget innebærer også justeringer i modellen for hvilken pris tilbudsfisken skal legges ut. Styret i Nordland mener at fastsettingen av utbudspris ved auksjon av frossen fisk bør endres slik at denne utbys på auksjon med utbudspris tilsvarende oppnådd gjennomsnittspris for fersk fisk i det området råstoffet landes.

Og når det gjelder ferske leveranser mener styret at også disse må kunne legger ut på auksjon med basis i oppnådd gjennomsnittspris for fersk fisk i den regionen der råstoffet landes.

Styret vil på generelt grunnlag be om at det arbeides med sikte på at andelen av ferskleveranser under tilbudsplikten økes. Avslutningsvis vil styret kommentere at frysing og ferskfiskpakking ikke kan defineres som bearbeidelse og derfor må falle utenfor denne definisjonen.