Daniel A. Øien

I samme periode har fangstmengden vært stabil, mens fangstverdiene og lønnsomheten har økt.

Dette går fram av rapporten "Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 2010", som viser utviklingen av gytebestand, fangst, fangstverdi og lønnsomhet de siste 25 årene.

- Dette er en gledelig utvikling, som viser at gode grep i fiskeriforvaltningen og næringen sammen med naturgitte forhold har ført til en positiv og bærekraftig ressursutvikling for norske fiskerier, sier fiskeridirektøren.

Tredobling av pelagisk fisk

Størrelsen på den gytemodne delen av fiskebestandene er et vanlig mål på fiskeressurser, og summen av gytebestand i de pelagiske fiskeriene er nær tredoblet i løpet av de siste 25 årene. De viktigste bunnfiskartene er mer enn fordoblet i samme periode. Det er først og fremst bestandene av norsk arktisk torsk og norsk vårgytende sild som har vært motorene i denne utviklingen.

Lønnsomt fiskeri

Denne kraftige økningen i fiskebestandene har sammenheng med etablering av høstingsregler for flere fiskebestander og en ressurskontroll som samlet sett har bidratt til et bærekraftig ressursuttak. Samtidig har fangstverdien - spesielt i de pelagiske fiskeriene - økt kraftig. Mens fangstverdien for pelagiske arter i 1985 var på vel to milliarder, var den nær tredoblet til vel seks milliarder i 2010.

Trenden for lønnsomheten i fiskeflåten er oppadgående, men med individuelle og gruppevise forskjeller.

– En medvirkende årsak til veksten i torskebestanden kan også være at vi har fått ned det ulovlige fisket i Barentshavet, sier Holmefjord.

Subsidiefri og effektiv

Rapporten viser også at antall fiskere og fiskefartøy er sterkt redusert de siste årene, og at den norske fiskeflåten er så godt som subsidiefri. Mens det ble gitt 1,2 milliarder i subsidier til norske fiskere i 1985, fikk de i 2010 kun ca 60 millioner.

– Vi har en stadig mer effektiv fiskeflåte som står på egne ben. Det er fortsatt mange utfordringer i forvaltning av de norske fiskerier, og noen fiskebestander bør bygges videre opp for at også de skal kunne gi godt utbytte i fiskeriene, avslutter Holmefjord.