Det ble fredag sendt ut følgende melding:

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut. Konvensjonelle havfiskefartøy gis en kvoteøkning på 20 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 165 tonn hyse pr. kvotefaktor.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Ifølge Fiskeridirektoratets ukestatistikk gjenstod det ved utgangen av forrige uke 11 600 tonn hyse på kystflåtens kvote, mens konvensjonelle havfiskefartøyer hadde 1 440 tonn igjen.