Island har annonsert en makrellkvote på 123 182 tonn for 2013. Det er i følge Fiskeridepartementet langt mer enn det makrellens tilknytning til islandske farvann tilsier. - Dermed opprettholder Island sin praksis med å ta langt mer makrell enn sin rettmessige andel av denne bestanden, heter det i en pressemelding fra departementet.

- Jeg reagerer sterk på at Island tar seg til rette og egenrådig bestemmer en skyhøy kvote. Vi er minst ti land som fisker på den samme makrellbestanden, da kan ikke Island forsyne seg med 23 prosent av totalen. Dette er ikke bærekraftig og truer makrellbestanden. Islands kvote er faktisk også langt høyere enn det nivå Island har krevet ved forhandlingsbordet, sier statsråden.

Internasjonale havforskere anbefaler en reduksjon i makrellfisket for å sikre bestanden mot overfiske. Norge og EU har redusert sine kvoter for 2013 med rundt 89.000 tonn, sammenlignet med Islands reduksjon på rundt 25.000 tonn.

- I moderne fiskeriforvaltning kan vi ikke basere våre kvoter på et tilnærmet fritt fiske, slik Island gjør. Dersom Norge og EU hadde fulgt samme praksis, og basert vår forvaltning på hva det maksimalt er mulig å fiske i egne farvann, ville makrellbestanden kollapset. Jeg oppfordrer derfor nok en gang Island til å komme tilbake til forhandlingsbordet med posisjoner som er mer realistiske i forhold til makrellens vandringsmønster og tilknytning til islandske farvann, sier Berg-Hansen.