Sunnmøre politidistrikt post.sunnmore@politiet.no Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no

Politianmeldelse av ringnotfartøyet «Gardar» for ressurskriminalitet og alvorlig brudd på Havressursloven m/forskrifter.

Norges Miljøvernforbund (NMF) kan ikke akseptere ressurskriminalitet som avisa Kyst og Fjord har avdekket rundt ringnotfartøyet «Gardar». Rederi og fartøy har plikt til sikre seg at de kan levere landet fangst før fisket igangsettes. I dette tilfellet ble fangsten, 200 tonn sei, etter hvert levert til oppmaling ved sildoljefabrikken i Ålesund. NMF politianmelder kapteinen på ringnotfartøyet «Gardar» og rederiet Gardar AS, for brudd på Havressursloven med gjeldende forskrifter.

NMF vil med dette politianmelde kaptein på ringnotfartøyet «Gardar» og rederiet, Gardar AS, Postadresse: Postboks 103, 5399 Bekkjarvik for brudd på Havressursloven med gjeldende forskrifter.

NMF ble gjennom fiskeriavisa Kyst og Fjord, 02.09.16, kjent med at ringnotfartøyet «Gardar» hadde levert 180 tonn med sei, fangstet i Nord-Norge i august, til oppmaling ved sildoljefabrikken i Ålesund (http://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Sendte-200-tonn-sei-til-oppmaling). Dette er ulovlig iht. Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen, § 49. Oppmaling av torsk, hyse, sei, kystbrisling og vassild :«Det er forbudt å fiske eller lande torsk, hyse, sei, kystbrisling og vassild til oppmaling, herunder til matmel og til fiske- og dyrefôr» . Bakgrunnen for at dette skjedde var at fartøyet v/kapteinen ikke kunne levere fangsten ved fiskemottak i Nord-Norge. Fartøyet var for stort til å kunne legge til kai ved fiskemottakene for landing av fangsten. Dette er direkte uaktsomt av kapteinen å ikke avklare levering før fangsten iverksettes. Konsekvensen ble at 200 tonn med sei ble oppmalt ved sildoljefabrikken i Ålesund i stedet for å bli produsert til menneskemat. Fullstendig uakseptabelt. Fartøy og rederi har et udiskutabelt ansvar med å avklare levering av fangst før fisket iverksettes.

I dette tilfellet virker det slik at det var viktigere å få fisket seien før avklaring om landing av fangst ble avklart. Fisket skjedde i direkte konkurranse med kystfartøy. Dette er fullstendig uakseptabelt og kan ikke karakteriseres som noe annet enn alvorlig ressurskriminalitet.

NMF kan ikke akseptere ressurskriminalitet som avisa Kyst og Fjord har avdekket rundt ringnotfartøyet «Gardar». Rederi og fartøy har plikt til sikre seg at de kan levere landet fangst før fisket igangsettes. I dette tilfellet ble fangsten, 200 tonn sei, etter hvert levert til oppmaling ved sildoljefabrikken i Ålesund. NMF politianmelder kapteinen på ringnotfartøyet «Gardar» og rederiet, Gardar AS, for brudd på Havressursloven med gjeldende forskrifter.

NMF krever at politianmeldte tiltales og straffes på strengeste måte.

Miljøvennlig hilsen Norges Miljøvernforbund

Kurt Oddekalv Leder Ørjan Holm Saksbehandler