Prosjektet har fått navnet Innlandshavet.

Felles arena

- Næringsliv, politikere, forskningsmiljøer samt havbruks- og landbruksnæringen er enige; Vi lager en arena som samler blå og grønn sektor. Ambisjonen med Innlandshavet er å etablere en nasjonal konferanse om bioøkonomi hvor begge sektorer møtes for å drøfte utfordringer og muligheter innenfor norsk matindustri, heter det i en pressemelding om prosjektet.

Målgrupper er regjering, stortingsrepresentanter, næringsliv, forsknings- og kunnskapsmiljøer, finans- og rådgivningsmiljøer på nasjonalt toppnivå.

Muligheter

Formålet med Innlandshavet er å synligjøre de uforløste mulighetene som vi mener ligger i å samle all matproduksjon i en felles nasjonal strategi. Hver for seg representerer norsk sjømat og landbruk en årlig matvareproduksjon for mange ti-talls milliarder kroner med tusenvis av arbeidsplasser både direkte i næringen, i leverandørindustri og i tjenesteytende næringer. Det er vår intensjon å samle all kompetanse om dette i en ny nasjonal møteplass for utviklingen av et felles matbegrep og en konkretisering av hva bioøkonomi er og kan bli for Norge. I dette ligger det et mål om å bidra til å styrke og utvikle tradisjonelle råvarer og kjente verdikjeder og realisere mulighetene innfor nye råvarer og hittil ukjente verdikjeder i en sirkulær økonomi hvor biomassen utnyttes på en bærekraftig måte (sosialt, økonomisk og miljømessig) og hvor matproduksjon kommer først.

Årlig begivenhet

Innlandshavet skal bli en årlig begivenhet på Hamar, og konferansen avholdes for første gang den 3. november 2016 i samband med den årlige Lutefiskfestivalen. Det vil gå ut spesifikke invitasjoner til sentrale, utvalgte nøkkelpersoner innenfor de respektive næringer, politikk og forsknings-/fagmiljøer. Fra 2017 vil det bli mulig for alle bransjefolk, ansatte innenfor forsknings- og kunnskapsmiljøer å melde seg på. Formelt sett er det NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge som står som arrangør, mens den praktiske gjennomføringen av Innlandshavet blir håndtert av Hedmark Kunnskapspark og NHO Innlandet.