På oppdrag fra myndighetene har jussprofessor Finn Arnesen ved Senter for europarett ved Universitetet i Oslo, nylig kommet med en betenkning om EØS-rettslige spørsmål i forbindelse med at Sjømatindustriutvalget har foreslått å åpne for at industrien kan eie fiskefartøy.

Rokker ikke

Ifølge Fiskebåt konkluderer Arnesen med at Sjømatindustriutvalgets forslag ikke rokker ved adgangen til å opprettholde gjeldende norske restriksjoner på utenlandske statsborgeres og utenlandske foretaks adgang til å eie fiskefartøy.

Arnesens betenkning er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartmentet. Regjeringsadvokaten og Rettsavdelingen i UD deler Arnesens konklusjoner.