Kystfiskere er særlig utsatt for ulykker og yrkesdød, melder FHF på sine nettsider.

Fall over bord som følge av at foten vikles inn i tauverk under setting er en kjent risiko. I en ny rapport basert på granskning av syv ulykker hvor teinefiskere som var alene om bord omkom under fiske, kommer det frem at fiskere som faller over bord ikke har mulighet til å ta seg opp i båten dersom fremdriften ikke stanses. Ved over bord ulykker vil en elektronisk nødstopp kunne hindre framdrift av fartøy og gjøre det enklere å ta seg om bord. Dette utstyret er ikke lovpålagt i dag, og Statens havarikommisjon for transport (SHT) tilrår at Sjøfartsdirektoratet vurderer å innføre krav til nødstoppanordning for fremdrift på fiske- og fangstfartøy under 15 meter (SHT 2020). Varsling ved mann over bord vil ytterligere øke sjansen for tidlig respons fra fartøy i nærheten, redningsselskap og nødetater.

Derfor ble prosjekt «Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten» etablert i juni 2020 med utgangspunkt i at det var behov for kunnskap om eksisterende system, samt en innledende vurdering av hvilke krav som bør stilles til et system for nødstopp og varsling tilpasset fiskeflåten. Disse kravene skulle basere seg på forutsetninger og behov hos fiskere og andre interessegrupper. Målet har vært å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten.

Behov for nødstopp både for framdrift og varsling

Prosjektet konkluderer med at det er et behov for både nødstopp for framdrift og varsel til nødetat ved fall over bord, særlig blant teinefiskere. Eksisterende løsninger for nødstopp er ikke tilpasset fiskefartøy, og det finnes ikke løsninger på markedet i dag som varsler automatisk ved fall over bord. I prosjektet er det utarbeidet forslag til kravspesifikasjoner for nødstopp og varsling, som kan tjene som et godt utgangspunkt for å utvikle og teste teknologiske løsninger som er tilpasset kystfiskere.

-Prosjektet vil i løpet av 2021 følges opp med et utviklingsprosjekt med sikte på å etablere et system for nødstopp og varsling, som på sikt kan bidra til å redde mange liv, sier Roar Pedersen, fagsjef fiskeri i FHF.