Sametinget har sammen med de tre nordligste fylkene i dag oppnevnt sine medlemmer til Fjordfiskenemnda for perioden 2018-2020. Fjordfiskenemnda skal styrke forvaltningen av fjordfiskeriene med særlig vekt på samisk bruk.

– Vi er veldig fornøyd med sammensetningen av Fjordfiskenemnda, sier sametingsråd Silje K. Muotka.

Fjordfiskenemnda skal arbeide med saker som fiskereguleringer i et økobasert, biologisk mangfold og bærekraftig perspektiv, tiltak for å styrke kyst- og fjordfiske, plassering av fjordlinjer, samt størrelse og fordeling av tilleggskvantum for torsk i åpen gruppe.

– Sammensetningen har vi oppnådd gjennom mange innspill og et godt samråd med hverandre, sier fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik, fylkesråd i Troms Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd i Nordland Ingelin Noresjø og sametingsråd Silje K. Muotka i en pressemelding.

De mener fjordfiskenemndas medlemmer representerer enkeltvis og samlet en god og viktig kompetanse om fiske, forvaltning og samfunn. Vi har derfor stor tro på at Fjordfiskenemnda vil gi et viktig bidrag til en positiv utvikling av kyst- og fjordfiske i nord.

Fjordfiskenemndas medlemmer oppnevnes for inntil to år av gangen og de velger selv leder. Fiskeridirektoratets har sekretariatsfunksjonen.

Fjordfiskenemndas medlemmer

Medlem: Varamedlem:

Helga Pedersen, Tana Tomas Sagen, Kjøllefjord

Knut Werner Hansen, Karlsøy Sigrund Hestdal, Nordreisa

Helga Karlsen, Leines Steinar Friis, Ramberg

Tom Sottinen, Vadsø Heidi Holmgren, Honningsvåg

Geir Tommy Pedersen, Kåfjord Ragnhild Sandøy, Tromsø

Bente Aasjord, Steigen Johan Arne Hansen, Lødingen