Fartøyene er ifølge fiskarlagets hjemmeside, energieffektive og drar nytte av bølger, vind og solenergi. Dronene, som programmeres og styres fra land, har ulike sensorer for innsamling av kjemiske, fysiske og biologiske data fra havet.

Dette gjelder også værdata, som målinger av vær, bølger, havstrøm, temperatur, saltholdighet, vannmassenes innhold av O2 og CO2 og pH, havforsuring, algeproduksjon, dyreplankton og fiskeyngel, samt marine pattedyr.

Slik vil man kunne samle inn store mengder miljødata med stor spredning i tid og rom sammenliknet med tradisjonelle innsamlingsmetoder. Ved å bruke denne teknologien vil datainnsamlingen bli mer fleksibel og kostnadseffektiv. Dette vil gi både lange tidsserier og mulighet for kontinuerlig miljøovervåking.

Prosjektet «GLIDER – ubemannede havgående forskningsplattformer» er finansiert av Norges Forskningsråds program DEMO2000 og av havindustrien. Prosjektet er treårig og ledes av Akvaplan-niva i Tromsø.