- Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at det ut over høsten har foregått seismikkskyting i Barentshavet. Arbeidsutvalget er meget betenkt over at det foregår seismikkskyting i områder som det befinner seg store mengder skrei som er i ferd med å finne veien til gyteområdene lenger sør.

Sårbar fase

- Vi mener at skreien er i en meget sårbar fase når gytevandringen sørover skal starte og det vil da være viktig og ikke utsette den for påvirkninger utenfra. Arbeidsutvalget er derfor noe forundret over at ikke dette har vært noen problemstilling hos Havforskningsinstituttet når de har uttalt seg til søknaden om skyting av seismikk i dette området og på denne årstiden, heter det iu vedtaket fra fylkesfiskarlaget i Nordland.

Lik situasjonen i Nordsjøen

- Vi mener at denne saken er nokså identisk med det som var situasjonen under makrellfisket i Nordsjøen i sommer da makrellen ble skremt bort fra de tradisjonelle fiskefeltene. Ut fra de reaksjoner som disse undersøkelsene fikk, samt ut fra allmenne hensyn krever Arbeidsutvalget at den pågående seismikkskytingen stanses umiddelbart. Vi kan ikke lenger ta sjanser i forhold til at fiskerinæringen som er et bærende element i forhold til å skape sysselsetting og verdier i kystområdene her nord skal bli skadelidende på grunn av oljeindustriens inntreden i nordområdene.

Avtale tidsrom

Arbeidsutvalget foreslår også at all seismikkskyting i nord stanses inntil det er oppnådd enighet om hvilke tider av året det kan skytes seismikk på uten at skadevirkningene for fiskerinæringen blir for store. I så måte ber Nordland Fylkes Fiskarlag om at Norges Fiskarlag tar et initiativ til en prosess som kan lede frem til et slikt resultat. Gjennom en slik ordning kan en få minimalisert konfliktene samtidig som både fiskerinæringen og petroleumsnæringen kan få mer forutsigbare rammebetingelser.