Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i løpet av kort tid avgjøre plansaken, etter at blant andre Norges Fiskarlag de siste fire årene har gitt omfattende innspill og høringsuttalelser i saken. Nordic Mining AS har søkt om ny gruvedrift i Naustdal i Sogn og Fjordane. Søknaden innebærer utslipp av om lag seks millioner tonn gruveavfall og kjemikalier til Førdefjorden hvert år de neste 50 årene.

- Vi har, i samarbeid med andre sjømatorganisasjoner, også kommet med en rekke forslag til tiltak for kunnskapsbasert sameksistens mellom norsk sjømat og gruveindustri. Til nå er ingen av våre forslag fulgt opp. Vi har ikke en gang fått konkrete svar. Fra sentralt hold har en inntil nå altså ikke lagt til rette for en kunnskapsbasert forvaltning av sjødeponi i Norge, sier Kjell Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen mener det fremstår som underlig at Norsk Bergindustri og Norsk Industri aldri har sendt en eneste uttalelse i noen av de formelle høringene i saken. I stedet har de lagt vekt på å fremme sine synspunkt direkte overfor politikere og beslutningstakere.

- Denne strategien vekker liten tillit blant berørte parter, sier lederen i Norges Fiskarlag.