Regjeringen la onsdag frem sin plan for satsing på havvind, og vil etablere 1 500 havvindmøller innen 2040 med en produksjon på 30 000 MW. Dette er nesten like mye kraft som Norge produserer i dag. Leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø frykter imidlertid at fremleggingen av planene er sterkt sminket.

-Arealeffektivitet er en klar forutsetning for god sameksistens med havvind. Det sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag, til tallene som regjeringen legger til grunn for arealbehovet i den kommende havvindsatsingen. Fiskerne frykter havvind vil ta mer areal enn det politikerne sier.

Statsminister Jonas Gahr Støre beskrev havvindplanene som avgjørende for det grønne skiftete. Fiskakrlaget frykter de må betale en høy pris for visjonene.

Skeptisk

For fiskerinæringen er det arealbehovet fra havvind som er den kritiske faktoren. Norske fiskere har tidligere stilt spørsmål til grunnlaget som både politikerne og havvindselskapene bruker om havvind-næringens kommende og reelle arealbehov.

- Jeg vil gjerne stole på Støre, men er skeptisk, sier Kåre Heggebø og peker på at debatten om reell sameksistens må bygge på bedre kunnskap om både miljøeffekter, samfunnsøkonomi og ikke minst reelt arealbruk. Norges Fiskarlag har lenge etterlyst avklaringer og kunnskap - før grønt lys blir gitt.

-Etter vår oppfatning haster det nå enda mer med å skaffe tilveie slik kunnskap, slår leder av Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, fast.

Opplever et enormt press

Norsk fiskerinæring er helt avhengig av et rent og rikt hav. Våre fiskerier er også en sentral historisk forutsetning for at Norge i dag har råderett, og dermed mulighet til også å drive annen næring slik som vindkraft, i et sjøareal tilsvarende seks ganger Norges landareal.

- Fiskerne opplever nå et enormt press for å ta i bruk nye områder til vindkraftformål, særlig i Nordsjøen. Både bunnfaste og flytende turbiner søkes plassert på relativt grunne områder til havs, noe som ofte er sammenfallende med våre aller beste fiskebanker og gyteområder. Vår forutsetning har hele tiden vært at utbygging av vindkraftverk ikke må ødelegge for havmiljøet, viktige gyte- og oppvekstområder eller for fiskernes driftsgrunnlag, sier Heggebø.