For første gang er den store hummerkonferansen International Conference and Workshop on Lobster Biology and Mangement (ICWL) lagt til Bergen. ICWL blir arrangert hvert andre år; konferansen i Bergen er den niende i rekken.

Hummer er en viktig ressurs i mange fiskerier verden rundt. Bare i Australia utgjør hummerfangsten 20 prosent av det totale fisket. Men mange steder er hummeren en sårbar art. Den påvirkes først og fremst av av fiske og klimasvinginger, men også sykdom kan ramme bestandene hardt. Omfattende kunnskap om hummerens biologi og hvilken plass den har i økosystemet er avgjørende for en vellykket forvaltning av arten, melder kyst.no.

– Målet med denne konferansen er å utveksle informasjon og å samarbeide på tvers av hav og grenser, sier Gro van der Meeren, som er konferanseleder for ICWL. Hun er forsker på Havforskningsinstituttet og arbeider til vanlig på Forskningsstasjon Austevoll.

Hummerkonferansen samler 125 deltakere fra til sammen 23 nasjoner. De ulike foredragene og arbeidsseminarene under konferansen omhandler viktige tema som forvaltning, fiskeri og oppdrett, men det er også viet stor plass til tema som går på atferd, fysiologi og nevrobiologi gjennom hele livssyklusen til hummeren, skriver imr.no.