Øksnes Fiskarlag sendte søndag ut følgende uttalelse:

Øksnes Fiskarlags medlemsmøte har behandlet kvotemeldingen og er fornøyd med at Finnmarkmodellen og lengdegrensa på 21 meter foreslås videreført.

Samfiskemodellen er under press i kvotemeldingen og Øksnes Fiskarlag erkjenner at modellen i utgangspunktet var ment som en midlertidig ordning. Ordningen har ikke fungert optimalt da den har ført til opphopning av «gammel» fangstkapasitet og sikkerhets-argumentene har i beste fall vært overdreven.

Likevel, i mangel på strukturordninger under 11 meter må alle erkjenne at samfiskeordningen har vært SVÆRT VIKTIG for økonomien i såvel denne flåten som i fiskeindustrien.

Øksnes Fiskarlag forlanger derfor TRE ÅRS FORLENGELSE av samfiske -ordningen i påvente av kompenserende ordninger.

Uten å «bannes» høylydt i Nordlands - kirka, mener Øksnes Fiskarlag fortsatt at det er vanskelig å komme utenom strukturelle tiltak for å opprettholde nødvendig økonomi i flåtegruppen under 11 meter.

Det gavner ikke fiskerikommunene at politikere bare fortsetter å være «religiøse» på null-struktur under 11 meter.

Det vil samtidig være mulig med ordninger som ivaretar både rekruttering og «allmenningens» rettigheter.

Grunnsystemet:

Øksnes Fiskarlag er positive til at fordelingen foreslås å ligge fast samt at alle får tildelt faste kvotefaktorer.

Øksnes Fiskarlag synes også overgang til et system med «fiskeritillatelser» er en stor forbedring i forhold til dagens ordning. Nye muligheter for «kvoteutveksling»er også bra!

Vi viser til det arbeidet som Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag har gjort for å avdekke avvik mellom kvotefaktor og tildelt kvantum i de ulike gruppene i Finnmarksmodellen på torsk, hyse og sei. Øksnes Fiskarlag mener resultatene fra dette arbeidet må legges til grunn for fremtidig fordeling mellom gruppene i modellen.

Rekruttering:

Øksnes Fiskarlag hilser velkommen den foreslåtte ordning for rekrutteringskvote med kvotetillegg for fiskere under 30 år i åpen gruppe. Vi forutsetter at ordningen forbeholdes fiskere på blad B.

Gruppeinndeling etter faktisk lengde:

Øksnes Fiskarlag er skeptisk til å endre dagens gruppeinndeling fra hjemmelslengde til faktisk lengde. Vi ser at dette vil få dramatiske konsekvenser for enkelte rederi som i utgangspunktet har små grunnkvoter. Det er som kjent grunnkvotens størrelse som er bestemmende for totalt antall faktorer et fartøy kan ha på ulike fiskeslag. For disse rederiene er forslaget ei forverring isteden for ei forenkling.

Strukturordningen:

Det er bred enighet i næringen og forventninger om at hjemfalte strukturkvoter skal tilbake til gruppene.

Her foreslår regjeringspartiene å bryte kraftig med forutsetningene fiskerne har handlet etter og stolt på når man har gjort sine disposisjoner. Øksnes Fiskarlag aksepterer ikke at spillereglene endres midt i spillet. Det er med fortvilelse vi leser at ingen fisk vil tilfalle gruppene, men at alt vil inngå i fellesskapets kvotebeholdning.

Øksnes Fiskarlag minner om de kostnader næringen allerede har hatt med strukturerings prosessen. En kostnad som utøverne alene har stått for. At struktureringen som er gjennomført har vært riktig og nødvendig er vel de fleste enige om, men den har også bygd opp en betydelig gjeldsgrad i næringen. At det da legges opp til endringer i kvotesystemet som bidrar til ytterligere kostnader i tillegg til det man har tatt, vil etter Øksnes Fiskarlags mening bli for belastende for næringen. Fiskerne har tross alt betalt en gang.

Kvotebank:

Øksnes Fiskarlag er svært skeptisk til forslaget om å opprette Statens kvotebank. Tanken om at faktorer fra konvertering, avkortning og inndratte strukturkvoter skal legges inn i en kvotebank for deretter å skulle auksjoneres ut til gruppen igjen virker lite gjennomtenkt. Slik vi tolker meldingen står vi i fare for å oppnå tilsvarende system som Island i dag sliter med. Prisen på auksjonsvolumet blir så høy at man sitter igjen med et nullspill for næringen. Resultatet av dette er redusert fornyingsevne og utvikling i flåteleddet. Videre virker det meget «ullent» hvilke vilkår som eventuelt blir tillagt disse kvotene.

Øksnes Fiskarlag sier NEI til den foreslåtte kvotebanken.

Trålstigen:

Øksnes Fiskarlag vil avslutningsvis peke på at trålstigen i snart 30 år har skapt ro og harmoni i flåteleddet og nye innretninger synes unødvendig!!!