Dette er en kraftig økning fra rådet for i år som var på opptil 542 000 tonn. Økningen vil ikke nødvendigvis bety at det kan fiskes mer makrell til neste år enn det som fiskes i år, siden samlet fangst i 2013 blir over 900 000 tonn, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Landene som forvalter makrellbestanden ble ikke enige om fordeling og totalkvote for makrell for inneværende år. Dermed har Norge, EU, Færøyene og Island satt sine egne nasjonale kvoter. Summen av disse er 906 000 tonn for 2013.

Mens landene sliter med å bli enige om kvoter, sliter forskerne med å finne ut hvor stor makrellbestanden egentlig er. Den viktigste årsaken er mangelfulle historiske fangstdata som gjør det vanskelig å beregne størrelsen på bestanden med den modellen som til nå har vært brukt i bestandsvurderingen. Den analytiske bestandsvurderingen er derfor nå forkastet av Det internasjonale råd for havforskning (ICES). En har altså ikke lenger et mål for hvor stor bestanden er, bare at den tilsynelatende er stor nok til å tåle det fiskepresset en har hatt i senere år. Kvoterådet på 890 000 tonn er en videreføring av gjennomsnittlig fangst siste tre år.

Internasjonalt samarbeid

De aller fleste bestandene vi fisker på i Norge forvaltes og overvåkes i samarbeid med andre land. Bidragene fra de ulike landene samles i ICES som utarbeider bestandsvurderinger og kvoteråd for fiskebestandene.

Havforskningsinstituttet står for Norges bidrag til ICES og leverer mye kartleggingsdata og ekspertise. Det gjelder også for artene norsk vårgytende sild, kolmule og taggmakrell (hestmakrell) som det også blir gitt kvoteråd på i denne omgang.

Bratt ned for norsk vårgytende sild

ICES anbefaler en reduksjon på nesten en tredjedel i kvoten for norsk vårgytende sild (NVG-sild) i forhold til rådet som ble gitt for inneværende år – fra 619 000 tonn for 2013 til 418 000 tonn for 2014. Men for 2013 ble ikke EU, Norge, Russland, Island og Færøyene som forvalter denne bestanden enige om fordeling av totalkvoten. Derfor satte hvert land sin egen kvote. Summen av disse tilsier at det blir fisket 692 000 tonn NVG-sild i år.

God bedring for kolmula

For kolmule er rådet for neste år betydelig større enn det som ble gitt for inneværende år. Kvoterådet økes fra 643000 tonn til 949 000 tonn. Historisk lave fangster i 2011 og 2012 i kombinasjon med økt rekruttering, har ført til en nesten dobling i gytebestanden.

For vestlig taggmakrell går rådet ned en del fra 126 000 tonn inneværende år til 111 000 tonn neste år. Det er ingen internasjonal avtale for denne bestanden og bestandsberegningene er usikre.