Den sjøsamiske fangst- og fiskeriorganisasjonen mener Nærings- og fiskeridepartementet nå må «synliggjøre at de viktigste yngel- og oppvekstområdene, samt svært viktige beiteområder for sei innenfor fjordlinjene på Kvængangen-, Loppa/Sørøysund- og Revsbotn-bassengene, samt Måsøyfjordene, kun kan fangstes med seinøter maks 200 fvn lang og 35 fvn dyp, og med et eget avsatt kvantum på 10.000 tonn til låssetting og langtidslagring» går det fram av en pressemelding.

- Dette vil sikre at fartøyene under 15 meter får deltakervilkår som igjen medfører mulighet til å fangste på historiske rettigheter i det ordinære seifiske med not. Bivdi ber derfor Sametinget om å vektlegge overfor departementet de økonomiske gevinstene for både flåten og industrien i blant annet å pleie ferskfiskmarkedene med å avsette et eget kvantum til levendefangsting og låssetting. Bare slik vil en langt på vei avvikle den svært uheldige dispensasjonen fra bløggeforskriften som seisnurpere med djupnøter har fått etablert som egen særskilt forskrift.