Fiskeridirektoratet har økt kvotene for fartøy som fisker i lukket gruppe etter leppefisk med et såkalt maksimalkvotetillegg på 5000 stk leppefisk på Sør- og Vestlandet med virkning fra 12. september.

Alle fartøy med adgang til å fiske leppefisk i lukket gruppe kan delta i fisket på det refordelte kvantumet, men fisket må foregå sør for 62° N. Fartøy som ønsker å delta må være ferdig med sin ordinære fartøykvote før de kan starte fiske på maksimalkvotetillegget. Fisket på tillegget kan bli stoppet på kort varsel.