- Den fiskearten som ble fanget på flest stasjoner, var torsk. Torsken ble funnet både nær bunnen og lenger oppe i vannsøylen, både på sokkelen/skråningen og over dypere hav nær skråningen, og både i isfrie og isdekkete områder, skriver havforsker Randi Ingvaldsen.

De største fangstene av fisk ble tatt på sokkelen og skråningen på 200–500 meters dyp. Jo dypere havet var, jo mer falt temperaturene. Da ble fangstene mindre og artssammensetningen endret seg, skriver Ingvaldsen, som også slår fast at Islagt hav trenger ikke være kaldt.

- Mye is på havoverflaten trenger ikke bety at det er kaldt hav. Nord for Svalbard så vi is og smeltevann på havflaten, mens vi målte sju varmegrader på 30 meters dyp.

Det treårige prosjektet SI-Arktis (Strategisk intitiativ Arktis) har som formål å kartlegge og forstå hvordan det marine økosystemet i Polhavet er, og kartlegge endringer i Polhavet etter hvert som isen trekker seg tilbake. Det første toktet i prosjektet gikk med FF «Helmer Hanssen» 19. august – 7. september.

Se artikkelen på Havforskningsinstituttets hjemmeside her: